فروش ملک مسکونی مشاع تهران جوادیه

5100000000

توضیحات

9809980241301056

140068460000437834
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 1/99002088/116از شعبه 116 دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 98001732مورخه 98/11/20-اجراییه 9900272مورخه 99/9/11محکوم له آقای محمود شاهی فرزند غلام رضا -محکوم علیهما خانم بهاره نوروزی فرزند نورعلی –  مهروموم هوداک -محکوم به 4/216/498/944ریال – نیم عشراجرای دولت 210/734/948ریال -هزینه نگهداری مال منقول دستگاه حکاکی ماهیانه 40/000/000ریال تا زمان تحویل – حسب ارزیابی پلاک ثبتی 90/9749بخش 11تهران بهمالکیت 3 دانگ از 6دانگ مالکیت وثیقه گذار خانم وجیهه صادق پور شکرلب  به ارزش 5/100/000/000ریال به شرح ذیل می باشد .

در خصوص پرونده کلاسه ۹۹۰۲۰۸۸ موضوع ارزیابی ملک به پلاک ثبتی ۹۰/۹۷۴۹ بخش یازده تهران ملک مورد نظر واقع در تهرانپارس خیابان جشنواره کوی پلیس خیابان مسلمان(هلیسایی) شهرک فیلیپین پلاک ۸۷ طبقه اول سمت شرق پس از بازدید و بررسی های لازم یک گزارش و نظریه کارشناسی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند

مشخصات سند مالکیت

سه دانگ مشاع از شش دانگ و عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان(وضعیت خاص) به شماره ۹۷۴۹فرعی از ۹۰ اصلی قطعه سه تفکیکی مفروز و مجزی شده ۱۵۹۹فرعی از اصلی مذکور بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک تهرانپارس استان تهران به مساحت ۵۰/۶۱ واقع در سمت شرق (طبقه یک) به انضمام انباری قطعه سه تفکیکی به مساحت ۱/۵ واقع در سمت شرق زیرزمین باقدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی به نام وجیهه صادق پورشکراب به شماره ملی۳۲۵۶۰۶۶۶۰۷ تهیه تنظیم و صادر شده است.

بررسی صحت و سقم اصالت اسناد و مالک تحویل اراضی استعلام ثبتی هرگونه تداخل و تعارض سندی و انتقال ملک به صورت قولنامه یا وکالتنامه و…به غیر با اینجانب نبوده و از مراجع مربوطه استعلام های لازم اخذ گردد .

مشخصات ملک

ساختمان موضوع کارشناسی در سمت شمال هلیسایی قرار دارد و شامل زیر زمین کاربری پارکینگ و انباری و چهار طبقه فوقانی دارای شش واحد آپارتمان کاربری مسکونی است و آپارتمان به پلاک ثبتی رویایی سمت چپ قرار دارد آپارتمان شامل هال و ورودی و پذیرایی یا یک عدد اتاق خواب و سرویس بهداشتی ایرانی و حمام است کف آپارتمان سرامیک بدنه رنگ و نقاشی و کاغذ دیواری از سرمایش کولر آبی و گرمایش پکیج و رادیاتور است نمای ساختمان سنگ و اسکلت فلزی است و دارای انشعابات شهری است

نظریه کارشناسی

با توجه به موقعیت و وضعیت ملک و با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی به هر یک از سازمانها و ارگانها و بانک و شهرداری و هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی و بدون در نظر گرفتن هرگونه معاملات و غیره ارزش شش دانگ ملک مذکور به صورت مشاعی برابر ۱۰/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و سه دانگ مشاع از شش دانگ برابر ۵/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل پانصد و ده  میلیون تومان تعیین و اعلام می گردد

کارشناسی 3 دانگ دیگر از پلاک ثبتی 90/9749بخش 11 تهران

کارشناسی ارزیابی سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکدستگاه آپارتمان مسکونی با پلاک ثبتی ۹۷۴۹ فرعی از ۹۰ اصلی بخش یازده تهران

با سلام احتراما بازگشت به قرار کارشناسی صادره در پرونده اجرایی فوق الذکر، اینجانب به عنوان کارشناس رسمی دادگستری منتخب آن مقام محترم قضایی پس از حضور در دفتر اجرای احکام و مطالعه پرونده و اطلاع از موضوع کارشناسی، ضمن هماهنگی با طرفین و با حضور محكوم عليها از موقعیت تعرفه شده پلاک ثبتی مزبور به نشانی تهران – جوادیه تهرانپارس – کوچه فیلیپس 3 – کوچه سلمان – پلاک ۸۷ – آپارتمان واقع در سمت شرقی طبقه یک، بازدید و معاینه به عمل آمد و هم اینک حسب بررسیها و تحقیقات به عمل آمده و با استعانت از خدواند متعال و به شرح زیر گزارش کارشناسی به حضور تقدیم می گردد

1 اسناد و مدارک

مطابق نامه بازداشت ملک به شماره ۱۳۹۹۸۵۶۰۱۰۷۹۰۲۱۷۰۴ مورخ ۲۵-۱۱-۱۳۹۶ اداره ثبت اسناد و املاک تهرانپارس: … مراتب بازداشت پلاک ثبتی شماره ۹۷۴۹ فرعی از ۹۰ اصلی بخش ۱۱ واقع در طبقه یک به مساحت۵۰/۶۱مترمربع … مالک خانم بهاره نوروزی مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی ۱۲۱۱۵۸ سری د سال ۹۷ … مازاد دارد رهنی شماره ۲۲۵۹۹ مورخ ۲۵-۸-۱۳۹۸ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۱۵۱ تهران بنفع بانک ملی شعبه خیابان جشنواره کد ۵۱۷ … مازاد دارد رهنی شماره ۲۲۵۹۸ مورخ ۲۵-۸-۱۳۹۸ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۱۵۱ تهران بنفع بانک ملی شعبه خیابان جشنواره کد ۵۱۷ … رهنی شماره ۲۲۵۹۷ مورخ ۲۵-۸-۱۳۹۸ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۱۵۱ تهران بنفع بانک ملی شعبه خیابان جشنواره کد ۵۱۷ … مازاد دارد رهنی شماره ۲۲۶۰۲ مورخ ۱۳۹۸-۸-۲۵دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۱۵۱ تهران بنفع بانک ملی شعبه خیابان جشنواره کد ۵۱۷ – مطابق تصویر سند مالکیت مشاعی تک برگی ابرازی با شماره سریال ۱۲۱۱۵۸ تاریخ ثبت چهارم تیر ماه ۱۳۹۸: پلاک ثبتی ۹۷۴۹ فرعی از ۹۰ اصلی مفروز و مجزی شده از ۱۵۹۹ قطعه ۳ تفکیکی بخش ثبتی یازده تهران – نوع ملک آپارتمان وضعیت خاص طلق – مساحت۵۰/۶۱متر مربع سمت شرق طبقه یک – نوع و میزان مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان – مالک خانم بهاره نوروزی فرزند نورعلی – بانضمام انباری قطعه سه تفکیکی به مساحت۱/۵ مترمربع واقع در سمت شرق طبقه زیرزمین با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن

۲ مشخصات فنی ملک

بنای احداثی در عرصه پلاک مادر ساختمانی در پنج طبقه مشتمل بر طبقات زیرزمین (

انباری ها و پارکینگ) ، همکف (یک واحد مسکونی)، و طبقات اول الی سوم (هر یک دو واحد مسکونی) و جمعا هفت واحد مسکونی است. دارای درب ورودی پیاده از کوچه سلمان و درب ورودی ماشین رو از خیابان هلیسایی می باشد. نمای ساختمان پوشش از | سنگ است. ساختمان فاقد آسانسور می باشد. طبقه زیرزمین با کفپوش از موزائیک و دیوار پوشش اندود سیمانی است. ساختمان با اسکلت فلزی احداث شده است و قدمت آن حدود پانزده سال می باشد. آپارتمان تعرفه شده در سمت شرقی طبقه اول واقع است و دارای سالن که بخشی از آن با پارتیشن به عنوان اطاق کار جدا شده است و بخش دیگر نیز با پارتیشن جدا و به صورت آبدارخانه است. کفپوش واحد از سرامیک و دیوار پوشش گچ و رنگ است. کابینت منصوبه در آبدارخانه بدنه فلزی و درب ام دی اف است. دارای سرویس بهداشتی ایرانی مجاور درب ورودی به واحد، یک اطاق خواب که دارای پنجره به کوچه سلمان است و حمام داخل اطاق خواب می باشد. کف و بدنه سرویس ها با پوشش سرامیک است. پنجره های منصوبه پروفیل آهن و شیشه خور است. سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی است (

رادیاتور نصب شده اما پکیج نصب نشده است. دارای انشعاب آب مشترک، انشعاب گاز مشرک و انشعاب برق اختصاصی است. در زمان بازدید به صورت اداری مورد بهره برداری قرار داشت. | تصاویر ملک در زمان بازدید در آرشیو این کارشناس موجود است

گزارش کارشناسی تقدیمی با فرض صحت و اصالت مدارک ابرازی، فارغ از هر گونه قيود احتمالی از جمله ترهین و معارض، فارغ از هر گونه بدهی و دیون احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی، فارغ از هر گونه موانع احتمالی ثبتی و قانونی در انتقال قطعی عین و منافع ملک مورد ارزیابی، فارغ از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی و | حقوقی تنظیم شده است. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک جدیدی ارائه گردد که در امر ارزیابی موثر باشد مسئولیتی متوجه این کارشناسی نبوده و حسب الامر مقام محترم قضایی گزارش کارشناسی قابل بازنگری می باشد. ۴- نظریه کارشناسی با توجه به توضیحات ارائه شده و در نظر گرفتن عوامل و شرایط موثر در موضوع؛ ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان با پلاک ثبتی ۹۷۴۹ فرعی از ۹۰ اصلی قطعه ۳ تفکیکی بخش ثبتی یازده تهران به مساحت۵۰/۶۱ مترمربع واقع در سمت شرق طبقه یک بانضمام انباری قطعه سه تفکیکی به مساحت۱/۵ متر مربع واقع در سمت شرق طبقه زیرزمین با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن برابر5100000000

ریال (پنج میلیارد و یکصد میلیون ریال معادل پانصد و ده میلیون تومان برآورد و اعلام می گردد.

تاریخ مزایده  1400/10/5 ساعت 9 الی 9/30  در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری و اتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171299056001نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 اقدام نموده والباقی ظرف مهلت 30 روز از تاریخ مراسم مزایده پرداخت شود در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به باز دید ملک 5 روز قبل از مراسم مزایده جهت هماهنگی به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی  مجتمع قضایی شهید باهنر  پاکباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/05ساعت9الی9:30