فروش ملک مسکونی مشاع تهران تهرانپارس

29200000000

توضیحات

140068920001481240

140068460000421220
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب پرونده اجرایی0001470/ج1/113از شعبه 113 دادگاه حقوقی تهران  -داد نامه1400419 مورخه  1400/04/21  محکوم له خانم  نسرین  پور حسنی  فرزند علی  با وکالت آقای مجید امجدی فخر-  محکوم علیه  آقای   سید مرتضی  حقیقت  فرزند سید رضا موضوع دستور فروش  ملک مشاع به  پلاك ثبتي 88/66272  به شرح کارشناسی  ذیل  می باشد

به نشاني تعرفه شده فلكه چهارم تهرانپارس  خيابان استخر خيابان بوستان چهارم غربيپلاك 12  واحد شرقي طبقه اول، اينجانبان كارشناسان منتخب از محل وقوع ملك بازديد به عمل آورده كه پس از بررسي و معاينه، نتيجه به شرح ذيل به استحضار مي رساند: مشخصات ثبتي ملك: مورد كارشناسي، به موجب تصوير اسناد مالكيت ارائه شده، مجموعاً شش دانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان (وضعيت خاص طلق) به شماره شصت و شش هزار و دويست و هفتاد و دو فرعي از هشتاد و هشت اصلي قطعه سه تفكيكي مفروز و مجزا شده از سيزده هزار و شصت و يك فرعي از اصلي مذكور بخش يازده حوزه ثبت تهرانپارس به مساحت (113/29) يكصد و سيزده متر و بيست و نه دسي متر مربع دواقع در سمت شرقي طبقه يك به انضمام انباري قطعه پنج تفكيكي به مساحت (6.28) شش متر و بيست و هشت دسي متر مربع واقع در زيرزمين يك به انضمام پاركينگ قطعه پنج تفكيكي به مساحت (10.80) ده متر و هشتاد دسي متر مربع واقع در سمت جنوب شرقي زيرزمين يك با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن مي باشد. مشخصات ظاهري ملك: حسب بازديد به عمل آمده آپارتمان مورد تعرفه در سمت شرقي طبقه اول ساختماني جنوبي با نماي سنگ، چهار طبقه شامل زيرزمين به عنوان پاركينگ و انباري و تاسيسات و سرويس، همكف يك واحد و طبقات اول و دوم هر يك دو واحد مجموعا پنج واحد مسكوني بر اساس تصوير گواهي پايان كار ارائه شده به تاريخ 1382/10/09 (تاريخ صدور پروانه 1372/06/16) و فاقد آسانسور، واقع و مشتمل بر هال و پذيرايي و دو اتاق خواب با كفپوش سراميك و ديوار پوشش كاغذ ديواري، سرويس ايراني با كف سنگ و ديوار كاشي، حمام با كفپوش سنگ و ديوار كاشي مجهزبه سرويس فرنگي، آشپزخانه اپن با ديوار كاشي و كابينت ام دي اف و بالكن، داراي انشعابات آب و برق و گاز بوده و گرمايش و سرمايش آن با شوفاژ و كولر آبي تامين مي گردد. نظريه كارشناسي: با عنايت به موارد مشروحه فوق و مساحت و موقعيت و در نظر گرفتن كليه عوامل موثر در قضيه و فارغ از موارد ثبتي و حقوقي مترتب بر ملك و مدارك ارائه شده آن، ارزش ششدانگ پلاك ثبتي 88/66272 با منضمات آن به شرح فوق بدون احتساب هرگونه بدهي و تعهدات به اشخاص حقيقي و حقوقي، بانكها و شهرداري و درصورت بلامعارض بودن و عدم انتقال منافع آن به غير به مبلغ 29/200/000/000 ريال (بيست و نه ميليارد و دويست ميليون ريال) معادل دو ميليارد و نهصد و بيست ميليون تومان برآورد و اعلام نظر ميگردد.

  تاریخ مزایده 1400/9/23  ساعت 12  الی  12/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت12 الی12:30