فروش ملک مسکونی مشاع تهران بلوارکاوه

72000000000

توضیحات

9309982162200893

140068460000441435
شعبه پنجم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

نظر به اینکه طی دادنامه صادره به شماره 9409972162201118 و اجراییه شماره 9510422162200226 مورخ 03/05/1395 صادره از شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ، له محمد مولوی  علیه سید جلال سجاسی مبنی بر پرداخت مبلغ 16/547/236/000ریال بابت کل محکوم به  و نیز پرداخت مبلغ 827/361/800ریال  نیم عشر در حق دولت، جمعا مبلغ17/374/597/800ریال  که در این راستا ملک به پلاک ثبتی: 8365فرعی از 35 اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران متعلق به شخص ثالث خانم زهرا کاویانی نیکو فرزند عزت الله بشماره ملی 0452854921بابت استیفای محکوم به و نیم عشر اجرایی که توسط مالک با تفهیم ماده 34  قانون اجرای احکام مدنی و تبصره آن  توسط این اجرا توقیف و از طریق ارجاع امر به کارشناسی مورد ارزیابی کارشناس قرار گرفته که مراتب ارزیابی کارشناسی به شرح ذیل است:

نشانی ملک :تهران، بلوار کاوه خیابان اخلاقی شرقی خیابان جهانتاب کوچه جهاندار پ25طبقه2شرقی

الف: مشخصات ثبتی و ظاهری ملک  موضوع ارزیابی

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره 8365 فرعی از 35 اصلی  مذکور بخش ۱۱ تهران به مساحت79/143 که مقدار 47/5متر مربع آن سطح بالکنهای مسقف است قطعه چهارم تفکیکی شماره 8365فرعی از 35 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 346فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ بمساحت 80/10متر مربع قطعه 10 تفکیکی واقع در غرب طبقه همکف و ششدانگ یک باب انباری بمساحت 17/11متر مربع قطعه 5 تفکیکی واقع در جنوب شرق طبقه زیر زمین ذیل ثبت 420289صفحه 250دفتر 1749ثبت و صادر شده است .آپارتمان در مجموعه 10 واحدی واقع شده است ساختمان شمالی –نما سنگ –دارای آسانسور حدود 15 سال ساخت دارای هال و پذیرایی و سه اتاق خواب کف سنگ و دیوار ها گچ رنگ است آشپزخانه کف سنگ سرویس حمام کف سرامیک دیوار کاشی کابینت ام دی اف گرمایش موتور خانه و شوفاژ و سرمایش کولر آبی است و ملک در اختیار مالک میباشد.

ج: نظریه کارشناسی

با جهات و پارامترهای موثر فوق الذکر،  بدون احتساب هر گونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و در وضعیت تخلیه و مستقل از مالکیت و با لحاظ نمودن موقعیت و قدر السهم از عرصه و غیره، ارزش شش دانگ آپارتمان به شماره 8365 فرعی از 35 اصلی بخش ۱۱ تهران به مساحت 79/143مربع با کلیه منضمات و امتیازات در مجموع،72/000/000/000 ریال معادل هفت میلیارد دویست  میلیون تومان  برآورد و اعلام می گردد.

بنابراین مقرر گردید که 24/13سهم مشاع از یکصد سهم مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 8365فرعی از 35 اصلی واقع در بخش 11 تهران از طریق  مزایده حضوری مورخ 1400/10/04  راس ساعت8/30صبح در دفتر مزایده (اتاق مزایده) مجتمع قضایی شهید صدر تهران به نشانی: تهران-میدان شیخ بهایی – خیابان شیخ بهایی شمالی – خیابان ۱۲ متری اول –طبقه اول- اتاق مزایده از طریق مزایده به فروش می‌رسد. طالبین می توانند ۵ روز قبل از مزایده از مال توقیفی مورد بحث در آدرس اعلام شده بازدید و در وقت مقرر در جلسه مزایده حاضر گردند. نحوه برگزاری مزایده : ۱- مزایده ملک موصوف با مشخصات فوق الاشعار از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد . ۲- ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس نقداً و یا طی یک فقره چک بین بانکی معتبر (بانک ملی ایران) از برنده مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه دریافت خواهد شد. ۳- در صورت انصراف برنده از مزایده ، ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد . ۴- کلیه هزینه های مربوط به خریدار ، طبق تعرفه به عهده خریدار یا برنده مزایده می باشد.

  مدیر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر-فراهانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/04ساعت8:30