فروش ملک مسکونی مشاع تهران بزرگراه فتح خ خلیج فارس

3650000000

توضیحات

9809982164501234

140068460000427822
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

**آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول**

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9903990/ج1 مبني بر فروش ملك مشاعي به شماره پلاك ثبتي 41158 فرعي از 2 اصلي مفروز و مجزي شده از 1323 فرعي از اصلي مذكور قطعه يك واقع در بخش 10 حوزه ثبت ملك رودكي تهران استان تهران و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (محکوم له: محسن افتخاري محکوم عليه: دادسراي ناحيه 25 ويژه امور سرپرستي و محجورين تهران – معاون دادستان – ميثم افتخاري – محمدطه افتخاري – سكينه محمدي – رضيه خانم افتخاري ) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

پرونده به شماره بايگاني اجراي 9903990  محل ملك مورد تعرفه به نشاني : تهران، بزرگراه فتح (جاده قديم تهران – كرج)، خيابان خليج فارس، كوچه كردي، پلاك 22، واحد 1،  : الف) گردش كار – اسناد و مدارك مضبوط در پرونده و ابرازي طرفين : بموجب تصوير نامه مورخ 1399/12/20 حوزه ثبت ملك رودكي تهران (مضبوط در پرونده)، ملك به پلاك ثبتي 41158 فرعي از 2 اصلي مفروز و مجزي شده از 1323 فرعي از اصلي مذكور قطعه يك واقع در بخش 10 حوزه ثبت ملك رودكي تهران استان تهران به مساحت 64/44 مترمربع به حدود : شمالاً ديوار و پنجره به فضاي خيابان، شرقاً در سه قسمت كه دوم شمالي است اول و دوم ديوار و درب و ديوار به راه پله سوم ديوار مشترك با آپارتمان مجاور، جنوباً ديوار و پنجره و لبه بالكن بفضاي حياط مشاعي، غرباً ديوار و درز انقطاع به ديوار قطعه 45، منضمات ملك : انباري به مساحت 6/40 مترمربع به حدود : شمالاً ديوار به پر خيابان، شرقاً در سه قسمت كه دوم جنوبيست اول ديوار مشترك با تاسيسات دوم و سوم ديوار به راه پله، جنوباً ديوار و درب به محوطه مشاعي، غرباً ديوار به محوطه مشاعي. مشخصات مالكيت : آقاي علي افتخاري با جزء سهم 3 از كل سهم 6 به عنوان مالك سه دانگ مشاع از ششدانگ موضوع سند مالكيت اصلي به شماره چاپي 995406 سري ب سال 90 كه در صفحه 254 دفتر املاك جلد 130 ذيل شماره 16637 ثبت گرديده است و خانم صغري عظيمي با جزء سهم 3 از كل سهم 6 به عنوان مالك سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان موضوع سند مالكيت اصلي به شماره چاپي 892157 سري الف سال 98 با شماره دفتر الكترونيكي 139820301045045246 ثبت گرديده است. ب) آنچه در زمان بازديد مشاهده شد : آپارتمان مورد تعرفه به مساحت 44/64 مترمربع در سمت غربي طبقه همكف ساختمان 5 طبقه با عمر بناي حدود 18 سال قرار گرفته است. موقعيت عرصه ملك جنوبي و دسترسي به پلاك از طريق گذر واقع در شمال آن امكانپذير است. نماي ساختمان از سنگ. ساختمان شامل طبقات زيرزمين، همكف و اول الي سوم ميباشد. در هر يك از طبقات همكف الي سوم، دو واحد مسكوني (مجموعاً 8 واحد مسكوني) احداث گرديده است. دسترسي به طبقات از طريق راه پله ارتباطي ميسر ميباشد. كف راه پله از سنگ و ديوارها از اندود گچ نقاشي شده پوشيده شده است. طبقه زيرزمين شامل پاركينگ، انباري و موتورخانه. آپارتمان مذكور شامل پذيرايي، 2 اتاق خواب، آشپزخانه اپن داراي اختلاف تراز به ميزان تقريبي 60 سانتيمتر و بالاتر از سطح پذيرايي اجرا شده است، حمام، سرويس بهداشتي و بالكن. كفپوش آپارتمان از سراميك و ديوارها از اندود گچ نقاشي شده پوشيده شده است. ديوارهاي آشپزخانه از كاشي و كابينت از نوع MDF. كفپوش و ديوارهاي حمام و سرويس بهداشتي از سراميك و كاشي. درب
هاي داخلي چوبي و پنجره ها از نوع فلزي. سيستم سرمايش كولر آبي و سيستم گرمايش شوفاژ. آپارتمان داراي يك باب انباري و انشعابات برق اختصاصي و آب و گاز اشتراكي ميباشد. ج) نظريه كارشناســـي : باتوجه به توضيحات فوق الذكر و درنظر گرفتن ساير جهات و عوامل و شرايط مؤثر در موضوع از جمله موقعيت پلاك در شهر، عمر بنا، زيربناي مفيد، كاربري، دسترسي و گذرهاي مجاور، انشعابات منصوبه، شرايط زماني و موقعيت مكاني، ارزش ششدانگ آپارتمان به پلاك ثبتي فوق الذكر (عرصتاً و اعياناً)، برابر با مبلغ 7،300،000،000 ريال (هفت ميليارد و سيصد ميليون ريال) و ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان به پلاك ثبتي فوق الذكر (عرصتاً و اعياناً)، برابر با مبلغ 3،650،000،000 ريال (سه ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون ريال) تعيين و پيشنهاد ميگردد. بديهي است اين نظريه فارغ از موارد ثبتي و حقوقي مترتب بر ملك و ديون احتمالي متعلقه به پلاك مذكور به اشخاص حقيقي و حقوقي، شهرداري، بانك
ها، دارائي و ساير ارگانهاي دولتي و با فرض امكان نقل و انتقال پلاك ثبتي بدون هرگونه مشكل شرعي و قانوني و آزاد بودن سند مالكيت و با استناد به تصاوير اسناد و مدارك ابرازي از سوي متقاضي محترم تنظيم گرديده و بررسي صحت و اصالت مستندات ابرازي خارج از صلاحيت و اختيارات اينجانب و مسئوليت آن برعهده ارائه كننده آن بوده و چنانچه مغايرتي ميان اصل اسناد و اين كپيها وجود داشته باشد يا بوجود آيد، اين نظريه قابل اتكا نخواهد بود و بايد براساس اسناد اصيل تجديد نظر انجام شود.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/09/21 ساعت 10/00 الي 10/30 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت10الی10:30