فروش ملک مسکونی مشاع تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی خ 22بهمن

12395833500

توضیحات

9709982164600226

140068460000429015
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

  مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول

آگهي مزايده يك آپارتمان به پلاک ثبتی شماره 18180 فرعی از 126 اصلی بخش 11

 موردمزايده: سهم الارث آقاي بهنام كرمي 35/45سهم از100سهم ازششدانگ(معادل سي وپنج سهم وچهل وپنج صدم سهم از100سهم مشاع) پلاک ثبتی شماره 18180 فرعی از 126 اصلی بخش 11تهران بابت12/395/833/500 ريال

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 983200/ج 1 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي بهنام كرمي محكوم  به پرداخت(مجموعا” مبلغ 23/026/802/533 ريال بابت اصل وخسارت تاخيرتاديه وهزينه دادرسي وهزينه كارشناسي وحق الوكاله وكيل)  كه مبلغ 179/590/000ريال بابت هزينه دادرسي، و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه، مبلغ 30/000/000ريال بابت دستمزد كارشناس در حق محكوم له آقاي  احمد بيگ زاده و پرداخت مبلغ1/151/340/126ريال بابت  نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به، يك  واحدآپارتمان متعلق به محكوم عليه به پلاک ثبتی شماره 18180 فرعی از 126 اصلی بخش 11 واقع در طبقة دو به مساحت 105/48متر توقيف؛ ملك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

ملک  واقع در تهران ، بزرگراه اشرفی اصفهانی ، خیابان 22 بهمن ، کوی جنت (شهید کافی ماسوله) ، کوچة پنجم غربی ، پلاک 6 (در معیت وکیل خواهان) ، اقدام لازم معمول و نتيجه به شرح ذيل گزارش ميگردد : الف)موضوع قرار کارشناسی صادره :ارزیابی ملک پلاک ثبتی 18180 فرعی از 126 اصلی بخش 11 تهران

ب)اهم مستندات ارائه شده :تصویر نامة شماره 10230227902 مورخ 18/09/1399 ادارة ثبت-ج)بررسی مشخصات ثبتی و وضعیت موجود :مورد ارزیابی عبارت است از شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان که بر اساس مندرجات تصویر نامة شماره 10230227902 مورخ 18/09/1399 ادارة ثبت  مراتب بازداشت آن به شرح آتی اعلام شده است :مراتب بازداشت پلاک ثبتی شماره 18180 فرعی از 126 اصلی بخش 11 واقع در طبقة دو به مساحت 105/48 مترمربع با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 139905801023002944 مالک آقای خازن کرمی نام پدر فتحعلی مالک شش دانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 592855 در دفتر بازداشتی و پروندة ثبتی و سند مالکیت قید گردیده است .اهم مشخصات ملک مورد ارزیابی به شرح ذیل می باشد :موقعیت جنوبی نسبت به گذر  واقع در طبقة دوم از یک ساختمان 4 طبقه شامل 3 طبقة مسکونی تک واحدی بر روی طبقة همکف (پارکینگ)  نما کنیتکس  اسکلت فلزی  پوشش کف پارکینگ موزائیک ، پوشش دیوارهای پارکینگ تا ارتفاع حدود 8/1 متر سنگ و بالاتر سیمان  پوشش کف حیاط موزائیک  پوشش دیوارهای حیاط سنگ  آیفون صوتی  مساحت آپارتمان 48/105 مترمربع  3 خوابه  پوشش کف سرامیک  آشپزخانه اوپن.د)نظریه کارشناسی :با توجه به موارد فوق الذکر  بررسی های محلی به عمل آمده و لحاظ نمودن موقعیت  ابعاد  مساحت عرصه و اعیان  امکانات ، نوع مصالح مصرفی  کاربری قدمت و جمیع جهات موثر در موضوع و با فرض فقدان معارض و عدم منع قانونی و شرعی برای انجام معامله در خصوص ملک مذکور و فارغ از هرگونه بازداشت  ترهین و یا بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی  ارزش شش دانگ ملک مزبور  به مبلغ 35/000/000/000 ریال معادل سه ميلياردوپانصدميليون تومان برآوردميگردد.

 موردمزايده: سهم الارث آقاي بهنام كرمي 35/45سهم از100سهم ازششدانگ(معادل سي وپنج سهم وچهل وپنج صدم سهم از100سهم مشاع) پلاک ثبتی شماره 18180 فرعی از 126 اصلی بخش 11تهران بابت12/395/833/500 ريال 

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/09/23 ساعت 9/30 الي 10/00 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران – شهرزیبا –میدان الغدیر – خ مخابرات – جنب کانون اصلاح و تربیت – مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)                                                                                              

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت9:30الی10