فروش ملک مسکونی مشاع تهران امیرابادشمالی

6765000000

توضیحات

9709980216801263

140068460000430635
اجراي احكام شعبه 268 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده:

    به موجب اجرائیه شماره 98/00133 صادره از شعبه 268 مجتمع قضائی خانواده 2 تهران آقای علیرضا صادقی قلعه جوقی فرزند سعداله محکوم علیه پرونده اجرائی 268/98/ث ج118 محکوم است به پرداخت تعداد 165 عدد سکه تمام بهار آزادی و یک عدد نیم سکه بهار آزادی از بابت باقیمانده مهریه و مبلغ 4/000/000 ريال از بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 7/000/000 ريال از بابت هزینه کارشناسی ملک درحق محکوم لها، خانم فاطمه پورقاسمی فتیده فرزند مختار با وکالت آقای محمدصادق چگینی و خانم منیره صادقی و همچنین مبلغ 178/250/000 ريال از بابت باقمیانده نیم عشر دولتی به صندوق دولت که که در این رابطه ششدانگ عرصه و اعیان قطعه دو تفکیکی پلاک ثبتی شماره 50887 فرعی از 3526 اصلی مفروز ومجزی شده از 2608 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش سه تهران به نشانی: تهران، امیرآباد شمالی، خیابان آزادگان، خیابان جانبازان اسلام، خیابان 24 متری، پلاک 64 سمت شرقی طبقه اول، واحد شماره 2 بانضمام پارکینک قطعه سه تفکیکی به مساحت یازده مترمربع واقع در سمت شرقی همکف و یک باب انباری قطعه سه تفکیکی به مساحت 3/21 مترمربع واقع در شمالی زیرزمین یک متعلق به محکوم علیه که در حال حاضر حسب اظهار خواهان در تصرف مستاجر می باشد، توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم، جهت ارزیابی موقعیت و قیمت پلاک ثبتی فوق ارجاع که پس از بازدید به شرح ذیل اظهار نظر نموده است:

ارزیابی و نظریه کارشناس :

ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به مساحت 105/31 مترمربع ( مقدار 5/22 مترمربع آن باکلن است.ضمنا در هنگام تخریب و بازسازی مقدار 13/32 مترمربع از عرصه مشاعی جز گذر خواهد شد) قطعه دو تفکیکی پلاک ثبتی شماره 50887 فرعی از 3526 اصلی مفروز ومجزی شده از 2608 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش سه تهران به نشانی: تهران، امیرآباد شمالی، خیابان آزادگان، خیابان جانبازان اسلام، خیابان 24 متری، پلاک 64 سمت شرقی طبقه اول، واحد شماره 2 بانضمام پارکینک قطعه سه تفکیکی به مساحت یازده مترمربع واقع در سمت شرقی همکف و یک باب انباری قطعه سه تفکیکیبه مساحت 3/21 مترمربع واقع در شمالی زیرزمین یک با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرائی آن که که مالکیت آقای علیرضا صادقی قلعه جوقی می باشد.آپارتمان در یک مجتمع پنج طبقه می باشد که مجموعا 10 واحد مسکونی در مجتمع احداث گردیده است. طبقه اول بصورت سه واحد مسکونی طراحی و اجرا شده است. کف پارکینگ با سنگ فرش شده است و نمای دیوارهای پارکینگ و زیرزمین ترکیبی از سنگ و بلوک شیشه ای و سقف گچکاری و رنگ آمیزی شده می باشد. ساختمان مجهز به سیستم ریموت کنترل و آیفون تصویری و سیستم دوربین مدار بسته و آسانسور می باشد. نمای ساختمان سنگ تراورتن کرم و شکلاتی و پنجره ها از نوع upvc می باشد. دسترسی به پارکینگ زیرزمین از طریق رمپ عبوری از فضای عرصه جنوبی انجام می پذیرد. راه پله دسترسی به طبقات کف و دیواره سنگ با نرده استیل اجرا شده است. آپارتمان دارای دو اتاق خواب همراه با کمد دیواری که دیوارها گچکاری شده و رنگ آمیزی شده می باشد. هال و پذیرایی گچکاری و رنگ آمیزی شده با طرح شومینه و آشپزخانه بصورت اوپن با شیرآلات درجه یک ایرانی و کابینت ام دی اف تجهیز شده است و سرویس های بهداشتی کف سرامیک، دیوارها کاشیکاری شده که سرویس فرنگی نیز دارا می باشد. سیستم سرمایش از طریق کولر آبی و گرمایش سیستم موتورخانه از طریق شوفاژ تجهیز شده است. دارای سیستم برق اختصاصی واشتراک آب مشاع و کنتور گاز مشاع با مدل G25 دایر می باشد. با توجه به مراتب فوق و موقعیت محل و کاربری و قدمت و جمیع جهات دیگر موثر در این رابطه ارزش ششدانگ آپارتمان مورد نظر با مشاعات و مشترکات بدون لحاظ نمودن دیون و تعهدات احتمالی به اشخاص حقوقی و حقیقی به مبلغ 47/500/000/000 ريال تعیین می گردد که مقرر گردید حسب دستورریاست محترم شعبه در خصوص مزایده پانزده متر مربع از پلاک ثبتی موصوف به ارزش 6/765/000/000 ريال در ازای بخشی از محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده در تاریخ 1400/9/16 از ساعت 11 الی 12 در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده 2 تهران به نشانی: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، خیابان عدالت از طریق مزایده به فروش برسد. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از ساعت 10 الی12 از آپارتمان مورد بحث در آدرس اعلام شده بازدید و در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./

نحوه مزایده :

1.     مزایده پانزده متر مربع از پلاک ثبتی موصوف از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./

2.    ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس صرفا طی چک تضمینی بانک ملی ایران(دروجه خریدار) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از برنده مزایده دریافت خواهد شد./

3.    درصورت انصراف برنده از مزایده ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد./

4.    کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) می باشد./

مدیر دفتر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده 2 تهران . یعقوبی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت11 الی12