فروش ملک مسکونی مشاع تهران اتوبان شهیدبابایی خ گلزار

17500000000

توضیحات

9809980010800599

140068460000425842
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 9901814 له خانم ویدا کیقبادی امیری با وکالت آقای جعفر غفاری علیه آقای فرهاد کیقبادی امیری مبنی برتقسیم ترکه شامل دو دانگ پلاک ثبتی 2490 فرعی از 28 اصلی واقع در بخش11 تهران و فروش و تقسیم بهای آن بین وراث پس از پرداخت و تادیه حقوق و دیون و تعهداتی که به ترکه متوفی تعلق می گیرد، به همین منظور ملک موصوف به نشانی تهران- شهیدبابایی-خیابان گلزار-بن بست گل سرخ-پلاک1 (ساختمان گل) طبقه2 واحد5(شمالغربی) به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. طبق تصویر نامه بازداشت اداره ثبت اسناد و املاک قلهک تهران به شماره 139985601026003357  مورخ 1399/02/16، یک دستگاه آپارتمان قطعه ۵ تفکیکی به پلاک ثبتی شماره 2490 فرعی از ۲۸ اصلی مفروز از ۳۷۴ فرعی از اصلی مذکور بخش ۱۱ تهران واقع در طبقه دوم شمال غربی به مساحت یکصد و سی و پنج متر و شش(135/06) دسیمتر مربع که میزان سه متر و پنج دسیمتر مربع آن بالکن شمالی و هفت متر و بیست و دو دسیمترمربع آن پیشرفتگی است، بانضمام انباری 5 تفکیکی و پارکینگ ۱۴ تفکیکی ذیل صفحه 13 دفتر ۱۴۷۰ املاک و ثبت ۳۶۷۲۳۶ بنام محبوبه حاجی حسینی ثبت و صادر و تسلیم گردیده که برابر سند ۷۸۱۲۱ مورخ 03/04/82  دفترخانه ۲۷۵ تهران به امیر هوشنگ کیقبادی امیری و خانم فخر ایران زنجانی زاده به ترتیب ۲ و ۴ دانگ مشاع از شش دانگ انتقال یافته که سهام خانم فخر ایران زنجانی زاده (۴دانگ مشاع) طبق سند 43678 مورخ 28/11/93 دفترخانه ۶۰۳ تهران به فرهاد کیقبادی امیری منتقل که یک جلد سند کاداستری به میزان ۴ دانگ تحت شماره ۱۳۰۴۶۱ بنامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده است. با توجه به اینکه اصل اسناد به رویت اینجانب نرسیده است ارزیابی صرفنظر از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته است لذا قبل از هر گونه نقل و انتقال و یا اقدام دیگر میبایست موقعیت ملک با اسناد تطبیق داده شده و استعلام های لازم از مراجع ذیصلاح اخذ گردد.آپارتمان مذکور در زمان بازدید تخلیه و در اختیار محكوم عليه قرار داشت.آپارتمان دارای سالن پذیرایی ، آشپزخانه و سه اطاق خواب که یکی از خواب ها دارای سرویس مستر می باشد و با یک دستگاه سرویس بهداشتی و دستشویی ، یک سرویس حمام دوش و توالت فرنگی ، کابینت آشپزخانه MDF، فرش کف آشپزخانه سرامیک و بدنه دیوار کاشی ، فرش کف سالن پذیرایی سرامیک و اطاق خواب ها سرامیک ، بدنه دیوارها رنگ  نقاشی ، فرش کف سرویس ها سرامیک و بدنه دیوار کاشی ، پنجره ها پروفیل آلومینیوم بهمراه شیشه دوجداره، سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی ، رادیاتور و سرمایش کولر آبی میباشد.با عنایت به بازدید بعمل آمده اعیانی احداث شده در عرصه در مجموع ۷ طبقه شامل یک طبقه زیرزمین با بهره برداری پارکینگ و انباری و تاسیسات ، طبقه همکف با بهره برداری لابی، پارکینگ و ۵ طبقه مسکونی بروی همکف در ۲۰ واحد مسکونی بنا شده اس. موقعیت عرصه نسبت به گذر جنوبی، نمای ساختمان سنگ ، پله ها و فرش پاگرد راه پله سنگ و دیوار راه پله اندود گچ و نقاشی، فرش کف زیرزمین و همکف سنگ و بدنه دیوار سرامیک، دارای یک دستگاه اسانسور با ۷ توقف، کنتور آب ، گاز مشترک و برق با کنتور جداگانه اختصاصی میباشد عمر بنا حدودأ ۱۹ سال می باشد.با عنایت به مراتب فوق و وضع و موقعیت مکانی و مقطع زمانی و مقدار مساحت عرصه و اعیان و نوع بنا با کابری مسکونی، ارزش دو دانگ مشاع از شش دانگ اعم از عرصه و اعیان ملک مسکونی پلاک ثبتی (28/2490) با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشترکات صرفنظر از تعهدات، بدهی ذبه اشخاص حقیقی و حقوقی، عدم منع قانونی و شرعی برای انتقال،دیون احتمالی، بلامانع و بلامعارض بودن و در صورت صحت مدارک ارائه شده در شرایط روز برابر مبلغ 17/500/000/000 ریال معادل یک میلیارد وهفتصد و پنجاه میلیون تومان براورد می گردد مزایده در تاریخ روز 15/9/1400  از ساعت10  الی11 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

                                                              دادورز اجرای احکام شعبه سوم مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت10الی11