فروش ملک مسکونی مشاع تهرانپارس

12650000000

توضیحات

9709980243201654

140068460000425684
اجراي احكام شعبه 284 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده اموال غیر منقول

بموجب اجراییه صادره بشماره 9810420243200208 مورخ 1398/10/21و دادنامه صادره بشماره 9809970243200564 مورخ 1398/3/25 محکوم له خانم سارا رحمتی نیا به طرفیت محکوم علیه آقای سید علی آقا سید محمد زواره فرزند سید رضا  محکوم به پرداخت 313عدد تمام سکه بهار آزادی و پانصد درهم و عزینه سفر حج تمتع بیت الحرام و هزینه دادرسی در حق محکوم له و هزینه نیم عشر دولتی محکوم می باشند. که پس از استعلام و توقیف سه دانگ شماره پلاک ثبتی 113286 فرعی از 88 اصلی واقع در بخش 11 تهران در نشانی تهران- تهرانپارس – خ شهید حسینی (بهار) تقاطع 113 و 126 شهید شیرازی پلاک 18 ط سوم واحد 7 غربی مراتب به درخواست خواهان جهت ارزیابی به کارشناس دادگستری ارجاع و مورد اعتراض وکیل محکوم علیه قرار گرفته و به دستور دادگاه به هیت سه نفره کارشناسان دادگستری ارجاع و پس از صدور نظریه هیت سه نفره به طرفین دعوا از طریق ثنا ابلاغ شد0 همچنین با توجه به رهنی بودن آن پس از استعلام مزایده ان مورد موافقت کتبی دایره حقوقی بانک صادرات سرپرستی شرق بشماره نامه 1400/512975 مورخ 1400/6/1 و با اعلام میزان بدهی به مبلغ 1/215/569/490 قرار میگرد. علی ایحال عین نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل اعلام میگردد:

  مورد مزایده یک باب ساختمان به مساحت 79/06 بانضمام پارکینگ و انباری واقع در زیرزمین با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات، در سمت غربی ط سوم ( چهارم رویتی) ساختمان 8 واحدی جنوبی مشتمل بر چهار طبقه دو واحدی در طبقات همکف الی سوم بانضمام طبقه زیر زمین شامل پارکینگ و تاسیسات و انباری ها با قدمت بیست ساله و فاقد آسانسور میباشد. آپارتمان مذکور مشتمل بر هال و پذیرایی دو اتاق خواب با کف سنگ آشپز خانه اپن با کف سنگ کابینت ام دی اف سرویس بهداشتی حمام دارای سرویس فرنگی سرمایش کولر آبی و گرمایش شوفاژ رادیاتور از طریق موتورخانه مرکزی و انشعاب آب و گاز شهری مشترک و بر مستقل است و در حال حاضر در ید اختیار و سکونت مستاجر آقای محمد رضا خیری پور می باشد.

با عنایت به جمیع جهات و موقعیت ملک ارزش سه دانگ آپارتمان موصوف طی نظر هیات سه نفره کارشناسان به مبلغ 12/650/000/000 ریال معادل یک میلیاردو دویست شصت و پنج میلیون تومان برآورد و ارزیابی میگردد.

  به درخواست کتبی خواهان و دستور دادگاه مقرر گردید که سه دانگ آپارتمان فوق با حفظ حقوق مرتهن بانک صادرات بابت بدهی مهریه و به میزان محکوم به در راستای ماده 51 از قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده روز سه شنبه مورخ 1400/9/23 از ساعت 9/00 صبح الی 9/30صبح ، در طبقه اول دفتر اجرای احکام شعبه283مجتمع قضایی شهید باهنر بنشانی فلکه چهارم تهرانپارس ضلع شمال شرقی بزرگراه شهید زین الدین به بالاترین قیمت پیشنهادی بفروش برسد. ده درصد مبلغ پیشنهادی از برنده مزایده نقدا و فقط با واریز به حساب سپرده دادگستری بشماره 2171299056001 بانک ملی دریافت میگردد و موظف است الباقی مورد مزایده را ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و اصل قبض را به این اجرای احکام تحویل نماید. خریداران و طالبین در صورت تمایل به رویت مورد مزایده 5 روز قبل از برگزاری مراسم مزایده در این اجرای احکام حاضر تا مقدمات بازدیدشان از مورد مزایده فراهم گردد. لازم بذکر است در صورت عدم برنده شدن در جلسه مزایده عودت وجه واریزی حداقل 10 روز کاری می باشد. مزایده فروش آپارتمان به میزان بدهی مهریه خواهان اقدام میگردد./   

اجرای احکام مدنی شعبه 284 دادگاه خانواده تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت9الی9:30