فروش ملک مسکونی مشاع تهرانپارس

15351500000

توضیحات

9709982163800665

140068460000444326
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

***آگهي مزايده اموال غير منقول – نوبت اول***

موردمزايده:مقدار29/65(بيست ونه سهم وشصت وپنج صدم سهم مشاع ) از 43/75سهم معادل چهل وسه سهم وهفتادوپنج صدم سهم مشاع از100سهم مشاع از3دانگ  یک دستگاه آپارتمان واقع در شرق طبقه سوم بلوک 7 به مساحت154/80 مترمربع شماره 17452 فرعی از اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک فرعی 3688 از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهرانپارس تهران به شماره 126668 صفحه 239 دفتر 408 املاک 

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 981648/ج1 موضوع محكوميت   محكوم عليه آقاي حميدرضا زرانيه مبني بر پرداخت مجموعا” مبلغ10/380/882/460 ريال بابت اصل خواسته به مبلغ3/000/000/000ريال وخسارت تاخيرتاديه به مبلغ4/870/662/460ريال و-هزينه دادرسي103/220/000ريال وهزينه كارشناسي به مبلغ50/000/000ريال وحق الوكاله وكيل 102/000/000ريال در حق محكوم له آقاي صمد برزويان شيروان و مبلغ 519/044/123 ريال بابت هزينه اجرايي در حق دولت: كه در راستاي اجراي ماده 101 قانون اجراي احكام مدني و استيفا مطالبات محكوم له یک دستگاه آپارتمان واقع در شرق طبقه سوم بلوک 7 به مساحت154/80 مترمربع شماره 17452 فرعی از اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک فرعی 3688 از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهرانپارس تهران به شماره 126668 صفحه 239 دفتر 408 املاک  متعلق به محكوم عليه توقيف؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ ان به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح  آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

ارزیابی یک دستگاه آپارتمان مسکونی  به محل وقوع ملک به آدرس: تهران، تهرانپارس، ضلع شمال شرقی چهار راه تیرانداز پلاک 141 بلوک 7 واحد 27 مراجعه و ضمن معاینه فنی ملک و بررسی های لازم محلی گزارش کارشناسی  به استحضار می رسانم:الف: مشخصات ثبتی ملک: ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در شرق طبقه سوم بلوک 7 به مساحت154/80 مترمربع شماره 17452 فرعی از اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک فرعی 3688 از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهرانپارس تهران به شماره 126668 صفحه 239 دفتر 408 املاک بانضمام پارکینگ اختصاصی شماره 8 به مساحت 10/70 مترمربع بمالکیت مرحوم احمد زرانیه و همسر ایشان پریدخت شاه تل به نسبت سه دانگ مشاع از شش دانگ باقدالسهم از عرصه و مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن در مالکیت متن قرار گرفته است.

ب: سایر مشخصات ملک:آپارتمان صدرالشاره واقع در ساختمان شامل زیر زمین و همکف و چهارطبقه درنه بلوک که جمعا دارای 36 واحد آپارتمان می باشد. اسکلت ساختمان فلزی سقف تیرآهن طاق ضربی، نمای ساختمان سنگ و دارای آسانسور می باشد. ساختمان دارای انشعاب آب و گاز مشترک و برق مجزا است. عمر بنا حدود بالای 30 سال است. آپارتمان های واقع در ساختمان مزبور دارای دو اتاق خواب، سرویس بهداشتی ایرانی آشپز خانه این کابینت فلزی درهای چوبی و پنجره های آلومینیومی است. کف آپارتمان سرامیک می باشد. سرمایش آپارتمان کولرآبی و گرمایش بخاری گازی است. کاربری آپارتمان بنابر مدارک ابراز شده مسکونی و در هنگام بازدید مسکونی بوده است. دارای حیات خلوت و پارکینگ می باشد.حدود رسیدگی و دامنه کاربرد  و رفع مسئولیت از کارشناس رسمی:1-3- رسیدگی بعمل آمده در محدوده قرار کارشناسی صادره، براساس تصویر مدارک مضبوط در پرونده و ارائه شده در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم و عرف جاری طرح ریزی گردیده است. بدیهی است چنانچه پس از تقدیم نظریه، هرگونه مدرک جدیدی از طرفین پرونده و یا هر مقام رسمی ذی صلاح ارائه شودکه در نتیجه گیری گزارش تاثیری داشته باشد، مسئولیتی از بابت آن متوجه کارشناسان رسمی منتخب نمی گردد.( در صورت لزوم با دستور مقام محترم قضایی، در خصوص آن نیز پس از اجرای تشریفات قانونی، بررسی و اظهار نظر مجدد صورت خواهد پذیرفت).مسئولیت گزارش حاضر به لحاظ صحت اطلاعات و ادعاهای مندرج در آن و مفروضات مبنای تهیه آن برعهده ارائه دهنده اطلاعات مذکور میباشد. در نتیجه مسئولیت کارشناس منتخب اظهار نظر در خصوص قرار ارجاع امر کارشناسی از جانب شعبه محترم اول اجرای احکام مدنی مستقر در مجتمع قضائی شهید مفتح تهران می باشد.

3-4- انعکاس اظهارات طرفین دعوی در گزارش الزاما به منزله تایید ویا پذیرش  از جانب کارشناس منتخب  نمی باشد.

3-5- به استفاده کنندگان از گزارش حاضر توجه داده می شود که این گزارش در جهت قرار ارجاع امر کارشناسی صادره از جانب شعبه محترم اول اجرای احکام مستقر در مجتمع قضائی شهید مفتح تهران موضوعیت دارد.

توضیحات:1-4- نظریه کارشناسی مذکور در گزارش حاضر، براساس میزان تصویر مستندات ارائه شده ( به شرح متن گزارش کارشناسی حاضر) تعیین گردیده است.

2-4– نظریه کارشناسی مذکور در گزارش حاضر، بدون لحاظ کردن هرگونه دیون و تعهدات احتمالی ملک معرفی شده به افراد حقیقی و یا حقوقی، سازمانها، بانکها، شهرداری ها و ارگانها می باشد.

3-4- رسیدگی انجام شده محدود به ” مدارک و اطلاعات ارائه شده در پرونده و درخواست کارشناسی” بوده و مسئولیت” صحت، اعتبار، اصالت، جامعیت مدارک و اطلاعات” به عهده ارائه دهندگان می باشد. بدیهی است، چنانچه پس از ارائه این گزارش، مدارک و اطلاعات قابل اتکای دیگری ارائه شود، بنحوی که در نتیجه گیری حاصله موثر واقع گردد، مسئولیتی متوجه اقدامات انجام شده و نظریه صادره نبوده و رسیدگی به آنها خارج از این محدوده است. در صورتیکه هر یک از بندهای فوق الذکر عملی نگردد و یا مستندات قابل پذیرش مغایر با موارد صدر الاشاره ارائه گردد،

ج: نظریه کارشناسی:با عنایت به مراتب و توضیحات فوق و بررسی های محلی و درنظر گرفتن محل و موقعیت ملک و محل و ابعاد موجود و عمر بنا و تاسیسات منصوبه در آن و قیمت عرف منطقه و فارغ از موارد ثبتی و حقوقی مترتب بر ملک و دیون احتمالی ملک به اشخاص حقیقی و حقوقی و در صورتیکه منعی برای نقل و انتقال نداشته باشد ارزش ششدانگ عرصه و اعیان و کلیه متعلقات و امتیازات آپارتمان صدر الذکر برابر هفت میلیارد تومان معادل هفتاد میلیارد ریال تعیین ميگردد.                                                                                           

 موضوع: کارشناسی در پرونده کلاسه بایگانی 981648

مبنی بر تعیین قدرالسهم احتمالی خوانده پرونده به استحضار می رساند نظر به اینکه سه دانگ مشاع از شش دانگ آپارتمان مورد ارزیابی در مالکیت قبل الفوت مرحوم احمد زرانیه بوده است. لذا چون محاسبه قدر السهم در صلاحیت اینجانب نمی باشد و طی قرار صادره به عنوان مطلع این امر انجام شده است. به استحضار می رساند پس از کسر قدرالسهم 1/8 عرصه و اعیان مبلغ یک میلیاردو پانصد و سی ودو میلیون یکصد و پنجاه هزار تومان سهم پسری آقای حمیدرضا زرانیه می باشد. به درخواست دادورزمحترم اجرای احکام و براساس مارک ابرازی از سوی خواهان محترم بررسی صورت گرفته و فارغ از مسائل ثبتی و حقوقی مترتب برملک و بدهی آن به اشخاصی حقیقی و حقوقی می باشد.

موردمزايده:مقدار29/65(بيست ونه سهم وشصت وپنج صدم سهم مشاع ) از 43/75سهم معادل چهل وسه سهم وهفتادوپنج صدم سهم مشاع از100سهم مشاع از3دانگ  یک دستگاه آپارتمان واقع در شرق طبقه سوم بلوک 7 به مساحت154/80 مترمربع شماره 17452 فرعی از اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک فرعی 3688 از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهرانپارس تهران به شماره126668صفحه239دفتر408املاک                                                                                    

 با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/09/28 ساعت 10 الي 10/30 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي خود را ازطريق كارت عابربانك به واحد مزايده تحويل نمايند؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت10 الی10:30