فروش ملک مسکونی مشاع تهرانسر

60000000000

توضیحات

9609982164601151

140068460000449219
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزايده اموال منقول – نوبت اول

آگهي مزايده :موردمزايده-مقدار6/34(معادل شش وسي وچهارصدم سهم مشاع)ازيكصدسهم مشاع از6دانگ مشاع بابت مبلغ3/801/685/474ريال

پلاك ثبتي 2/6511 بخش 10 تهران ، به محل مورد نظر واقع در تهرانسر ، خيابان خسرو پرويز ، خيابان 7 غربي ، پلاك 6 ، واحد 4

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 973432/ ج 1 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي مجتبي اصغري  به پرداخت مبلغ3/801/685/474 ريال بابت اصل خواسته و  مبلغ 59/030/000ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ 47/400/000ريال بابت دستمزد كارشناس در حق محكوم له آقاي حسين تيموري و پرداخت مبلغ 190/084/273ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به ملك به پلاك ثبتي 2/6511 بخش 10 تهران ، به محل مورد نظر واقع در تهرانسر ، خيابان خسرو پرويز ، خيابان 7 غربي ، پلاك 6 ، واحد 4 متعلق  به محكوم عليه توقيف؛ ملك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

لف0000655/2ج مبلغ8/095/547/025ريال مطالبه دارد

در خصوص پرونده كلاسه 973432/1 موضوع ارزيابي ملك به پلاك ثبتي 2/6511 بخش 10 تهران ، به محل مورد نظر واقع در تهرانسر ، خيابان خسرو پرويز ، خيابان 7 غربي ، پلاك 6 ، واحد 4 مراجعه ، از آنجا كه امكان بازديد از داخل ملك مقدور نگرديد مراتب مبني بر اينكه كارشناس با معاينه محل و تطبيق اسناد و مدارك اعلام نظر نمايد لذا پس از انجام بررسيهاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي را به شرح ذيل به استحضار مي رساند. مشخصات سند مالكيت : ششدانگ عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان قطعه 4 تفكيكي شماره 6511 فرعي از 2 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 2305 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10 تهران ، به مساحت 125/08 متر مربع به انضمام انباري مسكوني به مساحت 8/69 متر مربع يك كه يك جلد سند مالكيت ششدانگ آن ذيل شماره ثبت 321364 صفحه 128 دفتر املاك 1927 به شماره چاپي 305782 ثبت و سند مالكيت صادر گرديده است. طبق پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به شماره 140085601045009984 مورخ 1400/04/05 ، ملك داراي 2 مورد بازداشت دائم به شماره 1398168000085765 مورخ 98/01/18 و شماره 1398168005091799 مورخ 98/09/04 صادره از شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح مي باشد. طبق گواهي پايان كار آپارتماني به شماره 212056708 مورخ 92/11/27 صادره از شهرداري منطقه 21 تهران ، مساحت زمين طبق سند 493/50 مترمربع و مساحت زمين پس از اصلاحي 472/93 مترمربع مي باشد و ملك در پهنه R122 واقع شده است. بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي ، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ، وكالتنامه و … و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانب نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد. مشخصات ملك : ساختمان جنوبي ، نما سنگ ، قديمي ساز و در دو طبقه 2 واحدي جمعا 4 واحد مسكوني بنا شده است. آپارتمان داراي قدرالسهم قابل توجه از عرصه مي باشد. نظريه كارشناسي : با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ ملك مذكور بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و …. به نظر اينجانب به مبلغ 60/000/000/000 ريال (شش ميليارد تومان) برآورد و اعلام نظر مي گردد.

موردمزايده-مقدار6/34(معادل شش وسي وچهارصدم سهم مشاع)ازيكصدسهم مشاع از6دانگ مشاع-پلاك ثبتي 2/6511 بخش 10 تهران ، به محل مورد نظر واقع در تهرانسر ، خيابان خسرو پرويز ، خيابان 7 غربي ، پلاك 6 ، واحد 4

 

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/10/05 ساعت9/30 الي9/45 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/05ساعت9:30الی9:45