فروش ملک مسکونی مشاع بهارستان سبزدشت

1040000000

توضیحات

9909982988500463

140091460000482649
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بهارستان

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

  آگهي برگزاري مراحل اول مزايده اموال غير منقول به کلاسه اجرايي00001111

به موجب اجراييه صادره به شماره 9910422988500242 مورخ 99/11/29 در خصوص دعوي خانم کبري پيشدار فرزند حسن عليه  آقاي رسول يزدان پرست فرزند حسن به شماره ملي 0076733947 محکوم عليه محکوم به 114 عدد سکه مقوم به مبلغ 10/944/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 547/200/000 ريال بابت نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت گرديده است .که در راستاي وصول محکوم به و هزينه اجرايي برحسب تقاضاي محکوم له وفق ماده 101قانون اجراي احکام مدني چهار دانگ از3دانگ يک باب منزل مسکوني  قولنامه اي واقع  شهرستان بهارستان – به نشاني شهرک سبزدشت-ک ايثار-پ 384  2توقيف وتوسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل به مبلغ 1/040/000/000يال ارزيابي گرديده است.

1- نام ونام خانوادگي صاحب ملک :  آقاي رسول یزدان پرست

2-محل وقوع ملک وتوصيف اجمالي وکاربري آن:  ملک موصوف واقع در نشاني مذکور مي باشد.  يک واحد مسکوني به مساحت تقريبي 52متر مربع بدون نما  مي باشد. داراي 1 اطاق خواب و هال و آشپز خانه  اوپن با کابينت  و بدنه اندود گچ و اشپزخانه و سرويس بهداشتي کف  سراميک و بدنه کاشي مي باشد واحد مسکوني باقدمت34سال  وداراي اشتراک برق وآب وگاز  مستقل  مي باشد.

3 زمین ملک بصورت اوقافی بوده طبق شماره قولنامه 000497مورخ 90/8/7آقای جواد هاشمی به رسول یزدان پرست بصورت6دانگ انتقال داده و آقای رسول یزدان پرست طی شماره قولنامه 103مورخ 1394/2/22سه دانگ آن را به خانم کبری بیشدار انتقال داده است..

4-مورد مزايده3 دانگ از ششدانگ به نشاني ملک موصوف مذکور مي باشد که کارشناس رسمي دادگستري به لحاظ نمودن اوقافي عرصه ،مساحت اعياني ،کاربري مسکوني ،موقعيت ملک ،عرض معبروهمچينن قدمت بنا وکيفيت مصالح به کاررفته ،عدم تامين پارکينگ و ساير جهات موثر در ارزيابي وبدون لحاظ بدهي احتمالي به بانک ها واشخاص حقيقي وحقوقي وساير نهادها :ششدانگ اعياني آپارتمان فوق واقع در عرصه موقوفه به مبلغ 2/080/000/000ريال ارزيابي وبرآوردواعلام مي گردد لذا به استناد مندرجات ظهر مبايعه نامه ارزش3 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک فوق پایه قیمت مزایده به مبلغ1/040/000/000ريال ارزيابي تعیین نموده است 

مقررگرديد ملک مذکور درتاريخ  1400/9/16 از ساعت  9 الي ساعت9/30  در واحد اجراي احکام خانواده دادگستري شهرستان بهارستان واقع در جاده ساوه کيلومتر 25 -نسيم شهر -ميدان هفت تير -ابتداي بلوار خيرآباد – خيابان دادگستري -دادگستري شهرستان بهارستان از طريق مزايده بفروش برسد .مزايده  ازقيمت پايه شروع وکسي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود .ده درصد ثمن معامله في المجلس از برنده مزايده اخذ وخريدار بايد ظرف مدت يک ماه  از تاريخ مزايده الباقي مبلغ را به حساب دادگستري 2171299029002نزد بانک ملي بنام دادگستري شهرستان بهارستان واريز نموده وقبض آن را به اين شعبه تسليم نمايد .درغير اين صورت ده درصد پرداختي به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد مي گردد.درصورت پرداخت کل ثمن درموعد مقرروتائيد مزايده ،ملک مذکور بنام خريدار منتقل خواهد شد. واين اجراء هيچ تعهدي درخصوص تخليه وتحويل ملک موصوف ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/9/16ساعت 9 الي ساعت9/30