فروش ملک مسکونی شش دانگ گیلانغرب خ علیرضاوندی

18000000000

توضیحات

9909988470300139

140050460000108065
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان گيلانغرب

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهي مزايده

در پرونده اجرایی به كلاسه9600163 اجراي احكام مدني دادگستري گيلان غرب محکوم له بنام علی اشرف تیموری به طرفیت محکوم علیه شهریار حقگو دایر بر محکومیت  بمبلغ 000 /000 /100 /1 ریال  و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ  سررسید سفته ها لغایت اجرای حکم به مبلغ 195/593/779 ریال  و پرداخت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضائی  بمبلغ 934 .529 .1 ریال در حق محکوم له آقای علی اشرف تیموری  و نیز پرداخت نیم عشر دولتی پس از محاسبه اجرای احکام مدنی در حق دولت. ( که محکوم له از این مبلغ 760/000/000 ریال تا یوم جاری دریافت نموده است ) ، لذا واحد اجرای احکام مدنی در نظر دارد یک واحد مسکونی معرفی شده  واقع در گيلانغرب محله عليرضاوندي خيابان شهدا كوچه شهيد سهامي ، نبش كوچه گلشن كد پستي 62519- با شماره ثبت 4347پلاك ثبتي صفر فرعي از 36 اصلي بخش 06 كرمانشاه ناحيه 3 گيلانغرب به مساحت 197.56 مترمربع

حدودات ملك: شمالا ديوار بديوار بطول 10.42 متر به 34 اصلي شرقا سه قسمت كه قسمت دوم آن شمالي است اول ديوار بديوار بطول 13.28 متر به 35 اصلي دوم به ديوار به طول3.23 متر به كوچه سوم به ديوار به طول 2.30 متربه 35 اصلي جنوبا در دو قسمت قسمت اول ديواريست به طول 3.35 متر به كوچه دوم ديواريست به طول 10.28 متر به كوچه غربا در دو قسمت قسمت اول درب و ديواريست به طول 3.44 متر به كوچه و دوم درب و ديواريست به بطول 14.59 متر به كوچه توضيحات: 1- ملك با موقعيت شمالي و قدمت حدود 30 سال واقع در گيلانغرب محله عليرضاوندي خيابان شهدا كوچه شهيد سهامي ، نبش كوچه گلشن كد پستي 62519- 67871 2- مساحت عرصه 197.56 متر مربع و اعيان طبقه حدود 120 متر مربع و اعيان طبقه اول 100 متر مربع ميباشد، 3- هر دو طبقه داراي سند واحد بوده و داراي وضعيت طلق و مفروز ميباشد. 4- ملك حق ارتفاقي و حقوق انتفاعي ندارد. 5- سازه از نوع بنايي غير مسلح و ديوار آجري و نماي خارجي از نوع پلاستر ميباشد. 6- شش دانگ ملك برابر مندرجات ظهر سند در رهن بانك ملي مركزي گيلانغرب ميباشد.  داراي اشتراك آب ، برق ، گاز و تلفن ميباشد. نتيجه : ارزش ملكي شش دانگ ملك مذكور اعم از عرصه و اعيان وكليه متعلقات شرعيه وعرفيه با توجه به موقعيت مكاني ، نوع، كاربري و عمر سازه جمعا مبلغ 18،000،000،000 ( هيجده ميليارد ) ريال تقويم ميگردد. که مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند که مزایده برای روز چهار شنبه شنبه مورخ 17 /09 /1400 ساعت 10صبح تعیین گردیده است .طالبین و خریداران میتوانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود،مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع میشود و هرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است 10 درصد بهای یشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده بحساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده ان را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده بحساب مذکور واریز کندو در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد لازم به ذكر است شركت كنندگان ميتوانند پنج روز قبل از موعد مزايده از ساختمان فوق واقع در گیلانغرب – بازديد بعمل آورند./.شماره اجرا:08343229310

دادورز اجرای احكام مدني دادگستري شهرستان گيلان غرب- فریبا جمشیدیان تبار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت10