فروش ملک مسکونی شش دانگ گلستان24متری ارغوان

3900000000

توضیحات

9809982988701017

140091460000511068
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بهارستان

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

    آگهی مزایده

در خصوص پرونده 0000743اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان محکوم علیهم  خانم شهناز کمانکش و فرزانه کمانکش ومهدی کمانکش وفهیمه کمانکش و مریم کمانکش و محسن کمانکش محکوم است به اقدام برابراجراییه درحق محکوم له خانم اقدس سعدی که اقدام به اخذ دستور فروش ماترک متوفی نموده وتوسط کارشناس منتخب دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال ذیل به تاریخ 1400/10/05  روز شنبه ساعت 9 الی 9:30 درمحل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان هفت تیر دادگستری شهرستان بهارستان دفتراجرای احکام مدنی برگزارمی گرددعلیهذا افرادی که مایل به شرکت درمزایده می باشند می توانند درتاریخ فوق الذکر مراجعه وفرد یاافرادی که بالاترین قیمت راپیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد: مشخصات وقیمت پایه اموال موردمزایده: موردمزایده عبارت است از یک واحد آپارتمان مسکونی که واقع در شهر گلستان-24متری ارغوان-میلان14-بمساحت حدود65 متر مربع  می باشد.که ملک موصوف  در یک ساختمان 5 طبقه 10واحد در طبقه همکف آن قرار دارد و دارای سازه از نوع اسکلت فلزی و سقف تیرچه بلوک می باشد.نمای ساختمان از سمت کوچه سنگ گرانیت و از سمت حیاط سیمان سفید بوده و بصورت زمین غربی احداث شده است و این ساختمان فاقد آسانسور میباشد و دسترسی به واحد از طریق راه پله امکانپذیر می باشد . در هر طبقه دو واحد آپارتمان قرار دارد .این مجتمع فاقد پارکینگ و انباری می باشد.

مجتمع مسکونی دارای یک انشعاب آب و انشعابات برق و گاز مجزا می باشد.

این واحد آپارتمان بصورت یک خوابه و دارای آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی و هال و پذیرایی می باشد.توالت و یا باب انباری در حیاط احداث شده است درب و پنجره ها از نوع فلزی میباشد و کف واحد موزاییک اجرا شده و کف آشپزخانه سرامیک و بدنه آن تا نیمی از ارتفاع دیوار کاشی شده است.سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش بخاری گازی میباشد و قدمت بنا حدودا بالای 16 سال میباشد.

ارزش ششدانگ ملک موصوف طبق نظر کارشناسی 3/900/000/000 ریال  معادل سیصدو نود میلیون میلیون تومان تعیین و اعلام میدارد.

ماده129قانون اجرای احکام مدنی: ده درصد پیشنهادی نقدا ازبرنده مزایده أخذ ونامبرده مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع نماید درغیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد متقاضیان میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان ازمحل مزایده داده شود./                                                                         

گلمحمدی-دادورز اجرای  احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/05ساعت9الی9:30