فروش ملک مسکونی شش دانگ کهریزک بلوار شهید بهشتی

6700000000

توضیحات

9909982295100798

140091460000478127
شعبه اجراي احكام مدني بخش كهريزك

1400/08/27

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

متن مزایده اموال غیر منقول

مطابق پرونده اجرایی حاضر در این اجرا براساس محتویات پرونده بر حسب محکوم علیه طیبه کروژدهی محکوم به پرداخت تعداد 414 عدد سکه تمام بهار آزادی در حق محکوم له مصیب اسماعیل آبادی و پرداخت  نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا با عنایت به معرفی ملک  توسط محکوم له  ملك تعرفه شده عبارتست از يكدستگاه آپارتمان مسكوني واقع در طبقه چهارم ساختمان مسكوني پنج طبقه شامل همكف (انباري و پاركينگ) و چهار طبقه دو واحدي مجموعا هشت واحد مسكوني با عمر حدود 10 سال، اسكلت بتن ، نماي سنگ است. واحد مذكور داراي دو اتاق، هال و پذيرايي، حمام و سرويس و آشپزخانه اپن مي باشد. كف سراميك و پوشش ديوارها و سقف كاذب گچكاري نقاشي و پوشش كف و ديوار سرويس و حمام و آشپزخانه سراميك و تا سقف كاشي و كابينت ام دي اف ، سقف نقاشي مي باشد. سيستم گرمايش و سرمايش پكيج و رادياتور و كولر آبي و داراي انشعابات مشترك آب و اختصاصي گاز و برق است. با توجه به توضيحات فوق نتيجه ارزيابي ششدانگ يك دستگاه آپارتمان اداري مذكور شماره 1985 / 82 قطعه 46 تفكيكي مفروز از 210 فرعي از اصلي مذكور بخش كهريزك بانضمام پاركينگ و انباري و انشعابات و امتيازات و جميع ملحقات عرفي و قانوني با مشخصات مشروح و قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشتركات صرف نظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي ، بر اساس وضع موجود موقعيت زماني ، مكاني و لحاظ ساير عوامل موثر و بدون احتساب هرگونه بدهي و ديون احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و با فرض اصالت و صحت مستندات ابرازي و فارغ از مشكلات ثبتي و حقوقي و بازداشت و بطور كلي نداشتن منع شرعي و قانوني جهت معامله و انتقال رسمي به نظر اينجانب برابر 6.700.000.000 ريال (شش ميليارد و هفتصد ميليون ريال) برآورد و اعلام مي گردد.که  قیمت پایه برای مزایده است تقاضای محکوم له برای مزایده آپارتمان  موصوف در روز 1400/09/17 از ساعت 10 الی 11 از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری بفروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ، 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید ،در غیر این صورت 10 درصد اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد ، طالبین در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود.

رضا حسینی -دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه کهریزک

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت10 الی11