فروش ملک مسکونی شش دانگ کرندغرب

55000000000

توضیحات

9709988311100245

140050460000112813
اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) شهرستان دالاهو

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

                                          بنام خدا

                                ((آگهي مزايده مرحله دوم ))

نظر به اينکه اجراي احکام شعبه اول دادگاه عمومي ( حقوقي ) شهرستان دالاهودر نظر دارد در راستاي اختيار حاصله از نيابت ارسالي از اجراي احکام شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان کرمانشاه در پرونده کلاسه بايگاني 9900007 به منظور وصول محکوم به از سهم الارث آقاي آرش قدوري فرزند مرحوم جهانبخش نسبت به فروش سهم الارث محکوم عليه از   شش دانگ يکباب ساختمان مسکوني 3 طبقه  به مساحت عرصه 128/27 مترمربع (مساحت اعياني طبقه همکف و طبقات اول و دوم  جمعآ 255 مترمربع ) با قدمت احداث 30 ساله که طبقه دوم آن فاقد مجوز و پايان کار مي باشد و بنا داراي ديوارهاي آجري و سقف طبقات طاق ضربي ونماي داخلي طبقات نازک کاري گچ و نماي نيمه کاره سيماني  درپلاک ثبتي 1950 فرعي از  يک اصلي کرند غرب مورد ثبت شماره 1634 واقع در کرند غرب پشت بانک مسکن متعلق به مرحوم جهانبخش قدوري   به ارزش 5/500/000/000 ريال که توسط کارشناس ارزيابي ، تعين و برآورد قيمت گرديده با تقاضاي محکوم له واز طريق مزايده بصورت حضوري  در تاريخ 1400/09/23 ساعت 10 صبح  ودر واحد اجراي احکام حقوقي در اجراي مواد 118 ، 122 و 123 قانون اجراي احکام مدني  بفروش برساند لذا طالبين مي توانند پنج روز قبل از موعد مزايده از ملک مورد مزايده با هماهنگي اجراي احکام مدني بازديد و سپس در صورت تمايل در جلسه مزايده شرکت نمايند و قيمت پايه از مبلغ کارشناسي شروع و به اشخاصي که بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايند واگذار ، ضمنآ برنده مزايده بايد 10درصد ارزش کل مال را في المجلس و الباقي را ظرف مهلت يک ماه به حساب دادگستري واريز نمايند و در صورت عدم پرداخت مابقي بهاي مال تا موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجراي احکام مدني سپرده فوق الذکر پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد پس از احراز صحت مزايده توسط دادگاه دستور صدور و انتقال سند ملک بنام خريدار صادر ميشود و هزينه هاي نقل وانتقال سند به عهده خريدار مي باشد 

دالاهو- ميدان حاج بابا-بلوار راه كربلا

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت10