فروش ملک مسکونی شش دانگ کرمانشاه گذرنامه

16400000000

توضیحات

9909988312200455

140050460000107828
اجراي احكام شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیر منقول

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 0000099  صادره از شعبه22 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه له آقای فرامرز مقدسی  وعلیه آقای فرهاد میرزائی فرد  دایر بر محکومیت فروش ملک ، شعبه 8 اجرای احکام مدنی کرمانشاه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات ملک:  کرمانشاه :بلوارگذرنامه حد فاصل کوچه 100 و 101 با عرصه سه بر- پلاک 176- طبقه اول واحد 2

      اینجانب  کارشناس منتخب آن دادگاه محترم ضمن اطلاع از خواسته آن مقام محترم قضایی به محل ملک مراجعه و پس از بررسی و مساحی ملک  ٬ بررسی اسناد ومدارک موجود (دارای کپی سند دفترچه ای – پلاک ثبتی 6341/1018 فرعی ازاز 44 از 93 اصلی با شماره ثبت  54725 صفحه  350 بخش یک حومه ،    ملک بصورت طلق بوده و در رهن بانک نمی باشد اما در  بازداشت می باشد ،    اکثر غالب به اتفاق واحدهای مسکونی و تجاری و مغازهای تجاری  در اختیار خریداران می باشد ، عرصه ملک با وضعیت طلق به مساحت 369.50 متر مربع ،    اعیان ملک در یک ساختمان 9 طبقه مسکونی ( دارای 13 واحد طبقه اول تا 4 دو واحدی و طبقه 5 تا 9 تک واحدی ) پیلوت ( طبقه پیلوت یا همکف دارای 6 باب مغازه و یک باب نیم طبقه تجاری اداری می باشد )  و و زیر زمین  ،    با توجه به پیش فروش غالب مغازه ها و واحدهای تجاری و با توجه به مبلغ مورد نظر اجرای احکام یک واحد مسکونی با کمترین مساحت هم پاسخگوی مبلغ مورد نظر پرونده می باشد    مطابق نظر خوانده محترم با توجه به اینکه واحد مسکونی یک در اختیار پسر محترم خوانده می باشد خواستار ارزیابی واحد یک گردید . واحد دو  به مساحت 109.35 متر مربع در طبقه اول ساختمان می باشد و دارای دو اتاق خواب ٬ هال و پذیرای ٬آشپزخانه اپن با کابینت MDF ٬ سیستم سرمایش کولر آبی ٬سیستم آب گرم آبگرمکن و گرمایشی پکیج٬ نما سنگ ، پارکینک اختصاصی ٬ دارای امتیاز برق و امتیاز گاز  اختصاصی  و امتیاز آب آپارتمانی می باشد بهای شش دانگ ملک با وضعیت موجود با توجه به جمیع جهات موثر در قیمت گذاری ٬ نقشه ساخت ٬ نوع ساخت ٬ تازه ساز بودن ملک و موقعیت محل و… و با فرض عدم هرگونه بدهی به شهرداری ، دارای ،اشخاص حقیقی و حقوقی محاسبه گردیده است . 

در ضمن مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ  16/ 5/ 1400 کارشناسی و بمبلغ    000/ 000/ 400/ 16  ریال ارزیابی شده است و مزایده برای روز  سه شنبه    مورخ 30/ 9/ 1400 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه – چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی – طبقه همکف اجرای احکام مدنی  شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده  را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده  دادگستری تودیع نموده وبعد از برنده شدن جهت پرداخت مابالتفاوت مبلغ 10%  کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند . و باقیمانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده ، حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره 740100004056012907595698  ir نزد بانک ملی  واریز نمایند ،ودرصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

 

دادورز اجرای احکام شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی كرمانشاه- احسان نظری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/30ساعت11