فروش ملک مسکونی شش دانگ کرمانشاه کارمندان

29000000000

توضیحات

9909988311700013

140050460000111823
اجراي احكام شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

اجرا ی احکام شعبه شش دادگاه حقوقی کرمانشاه در قبال پرونده اجرایی 9900123 صادره از شعبه هفدهم دادگاه حقوقی کرمانشاه له محسن حسینی و علیه محمدرضا مهربانی گوهر، در نظر دارد اموال غیر منقول موصوف زیر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات مال غیر منقول :  یک واحد ساختمانی به شماره پلاک 2685 فرعی از 1140 اصلی واقع در کارمندان ایستگاه 8 کوی علیرضا سهرابی و عرصه به مساحت 220 متر مربع و اعیان در دوطبقه به صورت آجری با طاق ضربی و راه پله ارتباطی بین طبقات بیرون از ساختمان به صورت فلزی با سقف پوشیده در قسمتی از حیاط ساخته شده است ،متراژ طبقه همکف حدودا 150 متر مربع دو خوابه درب و پنجره فلزی کف هال و اتاقها سیمانی آشپزخانه اپن با کابیت  فلزی کف موزائیک و تا ارتفاع حدودا 1/5 متر کاشی گردیده است.متراژ طبقه اول حدودا 136 متر مربع دو خوابه درب و پنجره فلزی کف هال سرامیک و کف اتاقها سیمانی آشپزخانه اپن کابینت ام دی اف ،کف سرامیک و بدنه تا سقف کاشی می باشد.حیاط حدودا 70 متر مربع دارای دو درب ماشین رو به کوچه می باشد طبقات دارای امتیاز آب برق و گاز می باشد که با توجه به موارد فوق الذکر ارزش عرصه و اعیان در دو طبقه و حیاط جمعا  29000000000 ریال ارزیابی شده که به عنوان قیمت پایه می باشدو مزایده آن برای روز دوشنبه مورخ 1400/09/22 ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده است.که در محل دفتر شعبه ششم دادگاه حقوقی کرمانشاه واقع در چهار راه بسیج بلوار بنت الهدی دادگستری کل استان طبقه همکف برگزار میگردد. طالبین و خریداران میتوانند 5 روز قبل از موعد مقرر جهت اطلاع از نحوه مزایده و بازدید از اموال مورد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند و در روز و ساعت مقرر جهت شرکت در مزایده در اجرای احکام شعبه 6حقوقی حاضر شوند ، لازم به ذکر است کلیه شرکت کنندگان ملزمند قبلا 10 در صد قیمت کارشناسی شده را با اخذ شناسه پرداخت از شعبه به حساب سپرده دادگستری به شماره 740100004056012907595698 ir  واریز و فیش آن را ارائه و در روز و ساعت مقرر با به همراه داشتن کارت بانک ملی (ملی کارت)و کارت شناسایی ملی جهت شرکت در مزایده در شعبه 6 اجرای احکام حقوقی کرمانشاه حاضر شوندو مزایده از قیمت ارزیابی شروع و هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید و مابه تقاوت قیمت کارشناسی شده و بالاترین بهای پیشنهادی را نیز فی المجلس به عنوان سپرده تودیع نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و باقیمانده آن را حد اکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز نماید در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکرپس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

دادورز اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی کرمانشاه-مظفری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22 ساعت 10:30