فروش ملک مسکونی شش دانگ کرمانشاه نقلیه

24830320000

توضیحات

9909988311300577

140050460000109033
اجراي احكام شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

درخصوص پرونده اجرائی 0000355 صادره از شعبه 4 دادگاه حقوقی کرمانشاه له  علی اقا اسدی و علیه علی حسن اسدی و غیره  با موضوع تقسیم ترکه  واحد اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 136 به بعد قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برساند .مشخصات مال غیر منقول : یک باب ساختمان در سه طبقه همکف اول و زیرزمین طبقه همکف سه درب کرکره ای مغازه است خالی از سکنه دیوار اجری بدون نماسازی بیرونی قدمت بنا در حدود سی سال ارزش اعیانی همکف و زیرزمین 120/22متر مربع اعیانی طبقه اول 60/11متر مربع در خیابان نقلیه روبروی بیمارستان امام خمینی نبش کوی شهید عباسی شماره 238دارای پلاک ثبتی باقیمانده 1034فرعی مجزی شده از 829فرعی از 11اصلی واقع در بخش سه حومه کرمانشاه تحت شماره 14618دفتر 3/47حومه ص 202دارای دو برگ سند سه دانگی . لذا ارزش کل شش دانگ ملک موصوف بمبلغ 24830320000 ریال برآورد میگردد. لازم به ذکر است قیمت تعیین شده پس از تسویه حساب هرگونه بدهی احتمالی ملک به سازمانها ، بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری و اداری می باشد. مزایده برای روز یک شنبه مورخ 28/9/1400ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. ضمناً مال مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ 14/5/1400 ارزیابی شده است. طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراء واقع در چها راه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف اجرای احکام شعبه 4 دادگاه حقوقی ساختمان مرکزی دادگستری مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است 10% بهای قیمت کارشناسی را تا قبل از شروع جلسه مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره IR740100004056012907595698  واریز و اصل قبض را تا قبل از شروع مزایده به این اجرا تحویل دهد و در صورت برنده مزایده شدن، در همان روز باقیمانده 10% قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند .در صورت عدم پرداخت بقیه مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال بنام خریدار صادر می شود. هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار است.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت11