فروش ملک مسکونی شش دانگ کرمانشاه میدان جمهوری

2850000000

توضیحات

9709988311300280

140050460000105275
اجراي احكام شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی-آگهی مزایده اموال غیر منقول

درخصوص پرونده اجرائی 000291 له سلطنت کریمی  عليه ابراهیم کریمی و غیره با موضوع فروش ماترک مرحوم عطا کریمی ،واحد اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه در نظر دارد اموال  غیر منقول ذیل را مطابق ماده 118 به بعد قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برساند: ملک مورد نظر به آدرس کرمانشاه-میدان جمهوری به سمت ترمینال اسلام اباد کوی شهید صید احمدی پلاک 6فاقد سند رسمی به مساحت 55/86متر مربع با بر 4/9متر در ضلع جنوب معبر در یک طبقه با اسکلت بنایی و نمای سیمانی بصورت دو اتاق و یک راهرو و همچنین سرویس بهداشتی و حمام در حیاط زیربنای حدود 45متر مربع دارای اب و برق و گاز -.قیمت ملک 2850000000 ریال است.مزایده برای 21/9/1400 ساعت 11 صبح در محل این اجرا برگزار میگردد.طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراء واقع در چهار راه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه 4 اجرای احکام مدنی  ساختمان مرکزی دادگستری مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود،در غیر اینصورت هیچ عذری بابت عدم اطلاع از اوصاف اموال مذکور قابل پذیرش نخواهد بود شرکت کنندگان در مزایده می بایست 10% قیمت کارشناسی  را  از قبل به شماره شبای 740100004056012907595698   واریز و تا قبل از مزایده فیش آن را تحویل این اجرا دهند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است10% بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند .در صورت عدم پرداخت بقیه مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور مدارک مزایده تحویل  خریدار صادر می شود. .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت11