فروش ملک مسکونی شش دانگ کرمانشاه متخصصین

17400000000

توضیحات

9809988311200901

140050460000111687
اجراي احكام شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غیر  منقول:

درخصوص پرونده اجرائي فوق  مابین ايوب احمدي  و ژيلا عبدالهي داير بر فروش مال مشاع  شعبه 4 اجرای احکام احکام مدنی  کرمانشاه در نظر دارد مال غير منقول موصوف در زير را مطابق ماده 137 قانون اجراي احكام مدني بفروش برساند :

مشخصات مال غیر منقول :آدرس کرمانشاه شهرک متخصصین -گذر10 متری- بلوک9 – قطعه6 . یک واحد اپارتمان مسکونی در ط 3 یک مجتمع 6 طبقه+پیلوت ، بدون کف سازی-بدنه و سقف پذیرایی و اتاق خواب ها(3 خواب)  در حد نازک کاری-سرویس بهداشتی فاقد هرگونه عملیات از جمله سرامیک از جمله سرامیک کف  و بدنه و … میباشد و همچنین اشپزخانه در چنین وضعیتی است و فقط سقف آن بصورت سفید کاری است قسمتهای داخلی فاقد درب است-واحد فاقد لوله کشی و فاقد پکیج و شیر الات و کولر  است-مشاعات بصورت تکمیل و با نمای سنگی است-واحد فاقد سند مالکیت مفروز و تفکیک اسناد واحدها از سند مادر صورت نگرفته است(طبق اظهار خواهان پرونده)مسحات عرصه 220متر مربع است و مساحت واحد در حدود 163 متر مربع است و به انضمام پارکینگ در طبقه همکف، با عنایت به اینکه واحد مورد مزایده فاقد سند جداگانه است بصورت قولنامه ای ارزش گذاری میگردد که  توسط کارشناس رسمی 1400/07/22 به مبلغ 17/400/000/000 ریال ارزیابی شده است . مزايده آن براي 1400/10/05   ساعت10/30 صبح تعيين گرديده است ، طالبين و خريداران مي توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در چهارراه بسيج بلوار بنت الهدي طبقه همکف شعبه 4 اجرای احکام دادگاه  مدنی  کرمانشاه  مراجعه تا ترتيب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهي فراهم شوددر غیر اینصورت هیچ عذری بابت عدم اطلاع از اوصاف اموال مذکور قابل پذیرش نخواهد بود  . مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع مي شود هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد و برنده مزايده مكلف است 10درصد بهاي پيشنهادي را في المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستري توديع و رسيد دريافت و باقيمانده آن را حداكثر ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز كند ، در صورت عدم پرداخت بقيه بهاي مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجراي احكام مدني سپرده فوق الذكر پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد . * شرکت کنندگان در مزایده می بایست 10% قیمت کارشناسی ملک را  از قبل به شبای  دادگستری بشماره  740100004056012907595698  واریز و در جلسه  مزایده فیش آن را تحویل این اجرا دهند* 

دادورز شعبه  4 اجرای احکام مدنی دادکپگستری کرمانشاه -عزیزی مجد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/05ساعت10:30