فروش ملک مسکونی شش دانگ کرمانشاه فرهنگیان فاز2

12500000000

توضیحات

9909988327200498

140050460000108166
اجراي احكام شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت اول

درخصوص پرونده اجرائی 0000445 شعبه نهم اجرای احکام حقوقی کرمانشاه له  آقاي محمود اكبري طائمه  عليه  آقاي پيمان سيفي  در نظر دارد مال غیرمنقول (واحد آپارتماني مجتمع رضوان به مساحت 111/5 متر مربع) ذیل الذکر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند.

مشخصات ملك : واحد آپارتماني مجتمع رضوان به مساحت 111/5 متر مربع كه به صورت قولنامه اي داراي كد رهگيري و برگ واگذاري  به مالكيت 6 دانگ‌ بنام آقاي پيمان سيفي  به آدرس: كرمانشاه- فرهنگيان فاز 2-بلوار كشمير-مجتمع رضوان-بلوك 5 -طبقه اول -واحد دو  كه شامل: دو اتاق خواب-پذيرايي-آشپزخانه و سرويس بهداشتي مي باشد و در تاريخ 1400/8/20 با توجه به وضع موجود وبا در نظر گرفتن عوامل موثر بر قيمت گذاري ارزش 6دانگ ملك مذكور جهت شركت در مزايده توسط كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ 12/500/000/000 ريال معادل يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون تومان برآورد شده و زمان برگزاری مزایده برای روزچهارشنبه مورخ 1400/9/17  ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده است .کلیه طالبین و خریداران می بایست 10درصد مبلغ پایه مزایده راقبل ازمزایده به حساب سپرده دادگستری بشماره  740100004056012907595698 بنام سپرده دادگستري واریز نموده و در ساعت مقرر با به همراه داشتن کارت شناسایی ملی و کارت بانک ملی به این شعبه واقع در چها راه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه نهم اجرای احکام حقوقی مراجعه نمایند . مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایدوفی المجلس10درصد مابه التفاوت قیمت پایه تا بالاترین مبلغ پیشنهادشده رانيز پرداخت نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و 90درصد باقیمانده بهای مال را باید حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند .در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مبلغ پرداخت شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.بديهي است پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال بنام خریدار صادر می شود. هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار است.

دادورز شعبه نهم اجرای احکام حقوقی کرمانشاه – مهدي خندان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت10:30