فروش ملک مسکونی شش دانگ کرمانشاه شهرک معلم

57000000000

توضیحات

9909988310101103

140050460000106456
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/08/27

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیر منقول

در خصوص پرونده اجرائی کلاسه 0000638 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه له آقای جعفر مراديان گرجي و علیه آقای امير هوشنگ مراديان گرجي و غيره دایر بر حكم به فروش ماترك، شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستري شهرستان کرمانشاه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برساند. « لازم به ذكر است كه مزايده در روز شنبه مورخه 27/ 9/ 1400 ( بيست و هفتم آذر ماه) ساعت 9 صبح برگزار مي گردد. » مشخصات ملک: كارشناسي به تاريخ 1/ 8/ 1400 توسط كارشناس رسمي دادگستري انجام پذيرفته است. محل مورد نظر در آدرس كرمانشاه- شهرك معلم- خيابان عطار- برِ خيابان- روبروي اداره مخاربرات مي باشد. ملك مورد نظر به صورت يك باب ساختمان مسكوني يك طبقه است كه داراي سند مالكيت دفترچه اي شش دانگ عرصه و اعيان به شماره سند مالكيت 36091 و شماره 1796 فرعي از 19 و 27 الي 29 فرعي از 142 و 143 اصلي واقع در بخش يك حومه كرمانشاه به شماره ثبت 49469 دفتر 247 صفحه 146 مي باشد. عرصه طلق و داراي مساحت 288 متر مربع است. ساختمان داراي اسكلت بنايي، داراي سقف طاق ضربي و نماي آجري با قديمتي بيش از 25 سال مي باشد. اعياني در حدود 160 متر مربع است كه 30 متر مربع آن مغازه اي با ارتفاع 3/60 متر با پوشش كف سراميك و ديوارهاي كاشي شده است و ساختماني با 3 اتاق خواب و هال و پذيرايي با پوشش كف موزائيك و ديوارهاي گچي و نقاشي شده مي باشد. سيستم گرمايش و سرمايش ملك، بخاري گازي و كولر آبي و در و پنجره فلزي است. ملك در اختيار مالك مي باشد. با بررسي قبوض انشعابات و تطبيق نام مالك با اسامي درج شده در قبوض و همچنين مطابقت حدودات اربعه مندرج در سند با وضع موجود، محل مورد بازديد با سند همخواني دارد. ساختمان فاقد پروانه ساخت و فاقد پايانكار است، همچنين آيين نامه 2800 نيز رعايت نگرديده و سهل البيع مي باشد. هيچ گونه مداركي دال بر تجاري بودن ملك مزبور و يا واگذاري سرقفلي تجاري ارائه نگرديد. جمع كل ارزش 6 دانگ عرصه و اعيان پلاك مذكور فارغ از هر گونه بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي رقمي در حدود 57/000/000/000 ريال معادل پنج ميليارد و هفتصد ميليون تومان برآوُرد و اعلام مي گردد. طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این شعبه اجرا واقع در کرمانشاه- چهار راه بسیج، بلوار بنت الهدی- طبقه همکف واحد اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد. شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده دادگستری، واريز و تودیع نموده و بعد از برنده شدن جهت پرداخت ما به التفاوت مبلغ 10% کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند و پرداخت نمايند و باقی مانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده، حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری با شماره IR740100004056012907595698 نزد بانک ملی، واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی، سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود. ضمناً هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار می باشد. دادورز اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان كرمانشاه- رحيم خدايي فر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت9