فروش ملک مسکونی شش دانگ کرمانشاه رودکی

2250000000

توضیحات

140050920000641068

140050460000112824
اجراي احكام شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه

1400/09/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غيرمنقول مربوط به ملک مسکونی

درخصوص پرونده اجرائي 0000576 صادره از شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه به سود خانم بهاره شیدایی و به زيان سکینه فرجی داير بر محكوميت به پرداخت 114 سکه بخشی از مهریه به نرخ روز  در حق  محکوم لها  مطابق ماده 137 قانون اجراي احكام مدني بفروش برساند :

مشخصات مال غير منقول :

 مسكوني آدرس ملك: كرمانشاه-رودكي-جنب پارك دانشجو-كوچه هشتم(داخل فرعي)-كد پستي 67148473117 نام مالك: آقاي فرهاد منصوري سه دانگ از شش دانگ و خانم بهاره شيدايي سه دانگ از شش دانگ مساحت ملك:30 متر مربع مشخصات ثبتي ملك:فاقد مستندات رسمي ميباشد و اطلاعات موجود بر اساس يك برگ قولنامه عادي تنظيم شده در املاك محسن به آدرس كرمانشاه-جاده قديم تهران-شهرك شهرداري بلوك 15 با شماره نامعلوم در مورخ 11/03/1393 استخراج شده است امتيازات:آب+برق+گاز نوع نما: سراميك سن ساخت بنا:حدود 10سال مشخصات:همكف به ارتفاع سقف حدود 4 متر و احداث نيم طبقه داخل آن و طبقه اول- حمام،سرويس و آشپزخانه داخل پاگرد موقعيت واحد ارزيابي شده:غربي تعداد واحدهاي ساختمان:1 تعداد طبقات: همكف+اول جمع بها(ريال) بهاي هر متر مربع (ريال) مساحت(متر مربع) شرح عرصه و طبقات 2،250،000،000 75،000،000 30 ملك مطابق مشخصات مذكور 2،250،000،000 مجموع ارزش ملك دويست و بيست و پنج ميليون تومان برآورد ميشود. ارزيابي صورت گرفته با لحاظ نمودن كاربري مسكوني و وضع موجود و با فرض عدم هرگونه بدهي به اشخاص، سازمانها،ارگانها و بلا معارض بودن ملك صورت گرفته است و هر گونه بدهي و جرائم احتمالي ميبايست از ارزش كل ملك كسر شود. توضيحات: پيرو گزارش ارسالي به كد رهگيري 1400220608228730 مورخ 04/08/1400 مجدداً اعلام ميگردد آدرس مندرج در قولنامه عادي ارائه شده از جانب متقاضي،با موقعيت اعلامي در طبيعت مغايرت داشته و ارزيابي با توجه به موقعيت و مشخصات ملك معرفي شده از جانب متقاضي(خانم بهاره شيدايي)،صورت گرفته است. بديهي است بررسي و تاييد اصالت مدارك و اظهارات اصحاب دعوي خارج از موضوع كارشناسي ميباشد

مزايده آن براي روز دوشنبه  مورخ 1400/10/06 ساعت 09/30 صبح تعيين گرديده است، طالبين و خريداران مي توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در چهارراه بسيج بلوار بنت الهدي طبقه همکف شعبه پنجم اجراي احکام دادگاه خانواده دادگستري کرمانشاه  مراجعه تا ترتيب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهي فراهم شود . مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع مي شود هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد و برنده مزايده مكلف است 10درصد بهاي پيشنهادي را في المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستري توديع و رسيد دريافت و باقيمانده آن را حداكثر ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز كند ، در صورت عدم پرداخت بقيه بهاي مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجراي احكام مدني سپرده فوق الذكر پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد .

                                        دادورز شعبه5 اجراي احكام مدني شعبه كرمانشاه – طاهرآبادي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/06ساعت8:30