فروش ملک مسکونی شش دانگ کرمانشاه دولت اباد

5000000000

توضیحات

9909988311500653

140050460000107053
اجراي احكام شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول(نوبت اول)

در خصوص پرونده  به کلاسه اجرایی 0000479شعبه ششم اجرای احکام مدنی کرمانشاه  دائر بر فروش ششدانگ ساختمان دو طبقه  و تقسیم ثمن بصورت 2/15از عرصه و اعیان طبقه همکف متعلق به حیدر کرمی و مابقی به امید کرمی، این اجرا در نظر دارد  ششدانگ  یکباب ساحتمان دو طبقه  واقع در کرمانشاه  دولت آباد- خیابان شرکت کوی باوندپور فرعی هفتم پلاک 63 کد پستی 6719895163، با  مشخصات ذیل مطابق ماده 137و138 قانون اجرای احکام مدنی به فروش برساند.

الف- مطابق قولنامه عادی مورخ 1375/6/18، محل مورد بازدیدماترک مرحوم صالح کرمی می باشد که بصوت یکباب ساختمان مسکونی با مساخت عرصه حدود 50 متر مربع با موقعیت شرقی -غربی بصورت دو طبقه با صددر صد تراکم(زیربنا) در آدرس فوق الاشعار واقع گردیده است.

طبقه همکف با سازه آجری (دیوار باربر) و سقف تیرآهن و طاق ضربی نمای داخلی سفیدکاری و نقاشی و کف سیمانی شامل یک اتاق خواب و هال پذیرایی و آشپزخانه و سرویس های بهداشتی درب و پنجره ها از پروفیل آهن سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی دارای کنتور و امتیاز آب و برق و گاز شهری، با قدمت بیش از 40 سال طبقه اول از نوع سبک سازی با درب ورودی مستقل(از معبر) شامل یک اتاق خواب و هال پذیرایی و سرویس های بهداشتی نمای داخلی سقیدکاری و کف سیمانی و بدنه تا ارتفاع یک متر از کف سرامیک و آشپزخانه با کف سرامیک و بدنه تا ارتفاع زیر سقف کاشی به انضمام کابینت ، سرویس های بهداشتی با کف سرامیک و بدنه کاشی ، درب و پنجره پروفیل upvc سیستم سرمایش کولر اسپیلنت و گرمایش بخاری بخاری گازی با قدمت بیش از 5 سال،

 

ملک مورد مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری  به تاریخ  1400/7/19 بازدید و با  در نظر گرفتن جمیع امتیازات  ارزش ششدانگ عرصه و اعیان طبقه همکف(مطابق اجرائیه صادره) مورد بازدید با توجه به کاربری ، موقعیت، دسترسی به تجهیزات شهری و سایر عوامل موثر در ارزیابی با وضعیت موجود و بدون در نظر گرفتن میزان تعریض بصورت یکجا مبلغ 5/000/000/000(پنج میلیارد ریال)  ارزیابی شده است . مزایده برای روز دوشنبه  مورخ  1400/10/6  ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانندپنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه ششم اجرای احکام مراجعه تاترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد  شرکت کنندگان در مزایده مکلفند حداکثر 10% مبلغ بهای مزایده موجودی در کارت عابر بانک – بانک ملی به همراه داشته باشند که فی المجلس  به حساب سپرده دادگستری تودیع ورسید دریافت وباقیمانده آن را حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند،درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

            مدیر دفتر شعبه 6 اجرای احکام مدنی دادگستری کل استان کرمانشاه:فرهاد حاتم زاده

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/06ساعت 11:30