فروش ملک مسکونی شش دانگ کرمانشاه دادگستری

9318100000

توضیحات

140050920000196344

140050460000108492
اجراي احكام شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت دوم

درخصوص پرونده اجرائی 0000283 شعبه نهم اجرای احکام حقوقی کرمانشاه له خانم مرضيه حقاني فر عليه خانم اكرم ده دشتي مبني بر فروش مال مشاعي  در نظر دارد مال غیرمنقول ذیل الذکر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند.

مشخصات ملك : شش دانگ یک باب آپارتمان (سند دار)  به مساحت (84/71)هشتادو چهار متر و هفتاد و يك دسيمتر مربع به پلاك ثبتي شماره 8238 فرعي از 94  اصلي مفروز و مجزي از 5518 فرعي از 3234 فرعي از 3235 فرعي قطعه 7 تفكيكي بخش يك حومه 0 بنام مالك خانم مرضيه حقاني فر (سه دانگ)و خانم اكرم ده دشتي(سه دانگ)  كه شامل هال و آشپزخانه و دو اتاق خواب و حمام و سرويس بهداشتي و بالكن و لازم به ذكر مي باشد كه واحد مذكور داراي پاركينگ و انباري اختصاصي مي باشد و در طبقه چهارم ساختمان هشت واحدي قرار دارد  به آدرس كرمانشاه، شهرك دادگستري-خيابان 24 متري-روبروي دبيرستان مهرآذين-مجتمع زاگرس به كد پستي 6719975957  كه در تاريخ 1400/5/20  توسط هيئت كارشناس رسمي به مبلغ9/318/100/000 ريال برآوردشده و زمان برگزاری مزایده برای روزچهارشنبه مورخ 1400/9/17 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است .کلیه طالبین و خریداران می بایست 10درصد مبلغ پایه مزایده راقبل ازمزایده به حساب سپرده دادگستری بشماره 740100004056012907595698 بنام سپرده دادگستري واریز نموده و در ساعت مقرر با به همراه داشتن کارت شناسایی ملی و کارت بانک ملی به این شعبه واقع در چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه نهم اجرای احکام حقوقی مراجعه نمایند . مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایدوفی المجلس10درصد مابه التفاوت قیمت پایه تا بالاترین مبلغ پیشنهادشده رانيز پرداخت نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و 90درصد باقیمانده بهای مال را باید حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند .در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مبلغ پرداخت شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.بديهي است پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال بنام خریدار صادر می شود. هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار است.

دادورز شعبه نهم اجرای احکام حقوقی کرمانشاه – مهدي خندان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت10