فروش ملک مسکونی شش دانگ کرمانشاه خ مسیرنفت

6200000000

توضیحات

9909988310100253

140050460000103183
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیر منقول

در خصوص پرونده اجرائی کلاسه 9900688 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه له آقای بهرام حميدي و علیه آقای محمد حميدي و غيره دایر بر حكم به فروش ماترك، شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستري شهرستان کرمانشاه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برساند. « لازم به ذكر است كه مزايده در روز شنبه مورخه 20/ 9/ 1400 ( بيستم آذر ماه) ساعت 9 صبح برگزار مي گردد. »

مشخصات ملک: كارشناسي به تاريخ 12/ 7/ 1400 توسط كارشناس رسمي دادگستري انجام پذيرفته است. ملك متنازعٌ فيه به آدرس كرمانشاه، خيابان مسير نفت، كوچه سليمي، پلاك آب 22450 با كد پستي 6719636648 به صورت يك باب ساختمان مسكوني( پلاك جنوبي) اعيان ملك در دو قسمت: اعيان سمت كوچه در دو طبقه( همكف و اول) احداثي با اسكلت فلزي و سقف طاق ضربي و تير آهن ، هر طبقه داراي دو اتاق، هال و آشپزخانه با اين توضيح كه بدنه و سقف طبقه همكف گِل و گچ و بدنه راه پله در طبقات در حد گل و گچ و طبقه اول به صورت سفيدكاري مي باشد و نيز اينكه قسمتِ در انتهاي ملك داراي اعياني در يك طبقه با سقف تير و چوب مي باشد. ملك داراي سرويس هاي بهداشتي و امتيازات و انشعابات معمول است. نماي بيروني ملك، آجري و كف حياط، سيماني ساخته شده است. اعيان ملك( شامل همكف و اول) در مجموع به مساحت 174 متر مربع مي باشد( طبقه همكف به مساحت 120 متر مربع و طبقه اول به مساحت 52 متر مربع) برابر تصوير سند مالكيت موجود، ملك موضوع پرونده داراي پلاك ثبتي به شماره 18 فرعي از 5 اصلي واقع در حومه بخش سه كرمانشاه مي باشد. در تصوير سند مالكيت ملاحظه شده مساحت عرصه ملك ذكر نگرديده است اما به استناد تصوير نقشه مشاهده شده( ابرازي) و تهيه شده توسط نقشه بردار آقاي حسن محمودزاده، مساحت عرصه برابر 157/65 متر مربع اعلام شده است و با حدودات اربعه شمالاً به طول 22/13 متر به پلاك، غرباً به طول 11/29 متر پلاك، جنوباً به طول 21/42 متر به پلاك و شرقاً به طول 3/46 متر به كوچه. عليهذا ارزش كل شش دانگ عرصه و اعياني هاي ملك و امتيازات و انشعابات با در نظر گرفتن موقعيت ملك، مساحت، طول بر ملك، كيفيت ساخت و مصالح به كار رفته در هر قسمت، قدمت و ساير بررسي هاي صورت گرفته از قيمت هاي منطقه و بدون در نظر گرفتن هر گونه ديون، تعهدات و بدهي هاي قانوني به ادارات و ساير ارگان ها و نهادهاي دولتي و غيره و با فرض نداشتن هر گونه منع حقوقي و قانوني و همچنين با فرض نداشتن هر گونه معارض حقيقي و يا حقوقي جهت ملك تحت هر عنوان و شكلي جهت شركت در مزايده در مجموع به مبلغ كل 6/200/000/000 ريال ( ششصد و بيست ميليون تومان) ارزيابي و تعيين مي گردد. طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه- چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی- طبقه همکف اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده دادگستری، واريز و تودیع نموده و بعد از برنده شدن جهت پرداخت ما به التفاوت مبلغ 10% کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند و پرداخت نمايند و باقی مانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده، حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره 2171293752003نزد بانک ملی، واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی، سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود. ضمناً هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار می باشد.

دادورز اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان كرمانشاه- رحيم خدائي فر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت9