فروش ملک مسکونی شش دانگ کرمانشاه تعاون

23000000000

توضیحات

140050920000279302

140050460000104454
اجراي احكام شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

اجرا ی احکام شعبه شش دادگاه حقوقی کرمانشاه در قبال پرونده اجرایی 0000450 صادره از شعبه 17 دادگاه حقوقی کرمانشاه له آذردخت یوسفی و علیه سیدحمیدرضا هاشمی و غیره  ، در نظر دارد اموال غیر منقول موصوف زیر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات مال غیر منقول: يك باب ساختمان دوطبقه واقع در شهرک تعاون ایستگاه 7 هجده متری جواد روبروی دبستان پیام کوچه 8 متری یازدهم پلاک 20 و 22 كه داراي اعياني به مساحت حدود 250 مترمربع كه با استفاده از مصالح بنايي و سقف تيرآهن و طاق ضربي، فاقد نماسازي، پنجره‌هاي آلومينيومي با شيشه تك جداره و نرده آهني، كف حياط سيماني، قدمت ساخت اعياني حدود 25 تا 30 سال، در عرصه‌اي به مساحت 250 مترمربع (10×25) با موقعيت جنوبي نسبت به معبر مجاور، احداث‌شده  ، ملك موضوع كارشناسي داراي يك واحد پاركينگ به مساحت حدود 16 مترمربع و دوطبقه مسكوني مستقل با دسترسي از طريق راه‌پله مشترك واقع در حد شمالي به شرح ذيل است: – طبقه همكف به‌صورت يك واحد مستقل به مساحت حدود 174 مترمربع با دسترسي اختصاصي به حياط، داراي دو اتاق‌خواب كه يكي از اتاق‌هاي خواب بر روي پاركينگ واقع‌شده است، آشپزخانه اُپِن تا نيمه كاشي و كف سراميك، كف موزاييك، ديوارها و سقف رنگ‌آميزي شده است. – طبقه زيرزمين به‌صورت يك سوئيت مستقل به مساحت حدود 60 مترمربع، فاقد اتاق‌خواب، آشپزخانه تا نيمه كاشي بالادست ديوار آشپزخانه پوشش بلكا و كف سراميك، كف هال موكت، ديوارها و سقف رنگ‌آميزي شده است ، طبق سند مالكيت به شماره دفترچه 748170 ملك موضوع كارشناسي به شماره پلاك ثبتي 6022 و 7773 فرعي از 18 و 25 و 26 فرعي از 141 اصلي واقع در بخش يك حومه كرمانشاه در عرصه موقوفه به مساحت 250 مترمربع داراي حدود به شرح ذيل است: – شمالاً به طول 10 متر درب و ديوار به كوچه 8 متري – شرقاً به طول 25 متر به پلاك‌هاي 6021 و 7774 فرعي – جنوباً به طول 10 متر به پلاك 7778 فرعي – غرباً به طول 25 متر به پلاك‌هاي 6023 و 7772 فرعي ، ملك موضوع كارشناسي داراي انشعابات آب، برق و گاز خانگي است. که با توجه به جمیع جهات ارزش شش دانگ حق الارض عرصه اوقافی و اعیان ملک بهً مبلغ 23000000000 ریال  ارزیابی  که به عنوان قیمت پایه می باشدو مزایده آن برای روز دوشنبه مورخ 1400/9/16 ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده است.که در محل دفتر شعبه ششم دادگاه حقوقی کرمانشاه واقع در چهار راه بسیج بلوار بنت الهدی دادگستری کل استان طبقه همکف برگزار میگردد. طالبین و خریداران میتوانند 5 روز قبل از موعد مقرر جهت اطلاع از نحوه مزایده و بازدید از اموال مورد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند و در روز و ساعت مقرر جهت شرکت در مزایده در اجرای احکام شعبه 6حقوقی حاضر شوند ، لازم به ذکر است کلیه شرکت کنندگان ملزمند قبلا 10 در صد قیمت کارشناسی شده را با اخذ شناسه پرداخت از شعبه به حساب سپرده دادگستری به شماره 740100004056012907595698 ir  واریز و فیش آن را ارائه و در روز و ساعت مقرر با به همراه داشتن کارت بانک ملی (ملی کارت)و کارت شناسایی ملی جهت شرکت در مزایده در شعبه 6 اجرای احکام حقوقی کرمانشاه حاضر شوندو مزایده از قیمت ارزیابی شروع و هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید و مابه تقاوت قیمت کارشناسی شده و بالاترین بهای پیشنهادی را نیز فی المجلس به عنوان سپرده تودیع نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و باقیمانده آن را حد اکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز نماید در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکرپس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

دادورز اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی کرمانشاه-مظفری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت10:30