فروش ملک مسکونی شش دانگ کرج گلشهر

7000000000

توضیحات

9709982611400112

140001460000119153
شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهــي مزايده امــوال غیر منــقول – نوبت دوم

  بموجب پرونده اجرایی كلاسه 0000160 صادره از شعبه 14 دادگاه حقوقی کرج  محکوم علیهم دلبر خدادادی و (محسن و بابک و مهدی و فاطمه ) همگی ولی نژاد محکوم اند  به  فروش یک واحد آپارتمان واقع در کرج 45 متری گلشهر سه راه الغدیر کوچه شقایق غربی ساختمان الماس واحد 17 و تقسیم بهای آن بین طرفین به نسبت فوق ( 23 درصد خواهان و باقیمانده خواندگان به نسبت مقررات قانون ارث ) درحق محکوم له میثم نوروزی فرزند محسن با وکالت محمود رضا نومیری و مبلغ پنج درصد محکوم به بابت  نيم عشر دولتي . با توجه به اينكه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ گرديده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به درخواست محكوم له و به منظور استيفاي  محكوم به و هزينه هاي اجرايي  اموال محكوم علیه برابرمتن اگهی و نظریه کارشناسی از سوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس دادگستري كرج بشرح ذيل توصيف و ارزيابي شده و مقرر گرديده در مورخ  1400/09/15  از ساعت 9 الي 10 صبح در محل اجراي احكام مدني شعبه دادگستري كرج از طريق مزايده بفروش برسد.مزايده از قيمت  7/000/000/000 ريال طبق نظريه كارشناسي شروع ميشود و به هر شخص  حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد . ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي  تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد . در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده راپرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد.كليه هزينه هاي نقل و انتقال بعهده محكوم عليه است.كه از محل فروش پرداخت خواهد شد.طرفين ميتوانند ظرف مدت يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اينصورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد. ضمناً طا لبين بشركت در مزايده ميتوانند ظرف 5 روز  قبل از مزايده با اطلاع از مال مورد مزايده بازديد نمايند. مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:

احتراما  بازگشت  به  ارجاع  کارشناسی  پرونده  به  شماره کلاسه 0000160  اینجانب  کارشناس  منتخب  مورخ  1400/3/2  با حضور  وراهنمایی  آقای  نومیری  وکیل  محکوم له  به  شرح  ذیل  می باشد  :

آدرس  :  کرج  45  متری  گلشهر  بلوار  گلزار  غربی  سه راه  الغدیر  خیابان  نرگس  کوچه  شقایق  غربی  ساختمان  الماس  3  پلاک  17  طبقه  ششم  واحد شماره  17  سمت جنوب  .

قرار کارشناسی  : 

بازدید از  ملک  مسکونی  به آدرس  فوق الذکر  با  توجه  به شرایط  و قیمت  منطقه  وضعیت  احداث  اعیانی    جنس  ونوع  بنا  قدمت  ساخت    نحوه  تصرفات  حدود  اربعه  کلیه  حقوق  و منافعی  که  اشخاص  در آن  دارا می باشند  . 

مشخصات  ملک  :

مطابق  اسناد  و  مدارک  ابزاری    ملک مورد  بازدید  عبارتست  از  یکدستگاه  آپارتمان  مسکونی  بدون  سند  و به  صورت قولنامه ای  به  مساحت  92  مترمربع  واقع در سمت  جنوب  طبقه  شش به  انضمام  یک  قطعه  انباری  در  پشت  بام  با  قدرالسهم  از  عرصه  وسایر  مشاعات  و مشترکات  طبق  قانون  تملک  آپارتمانها و  آئین نامه  اجرایی  ان  .

کل  ساختمان  6  طبقه روی  همکف  در  دو  بلوک  شمالی  وجنوبی    طبقه  همکف  پارکینگ  و  طبقات فوقانی  بلوک  شمالی  هر  طبقه  2  واحد  مسکونی و  بلوک  جنوبی  هر  طبقه  یک واحد  مسکونی  ودر  مجموع  18  واحد  مسکونی  با  اسکلت  بتن  و  نمای  سنگ  می باشد  .

واحد  مورد  نظر  واقع  در  سمت  جنوب  طبقه  ششم  بلوک  شمالی  مشتمل  بر  2  اتاق خواب  هال  وپذیرایی  با  پوش  کف  سرامیک  و  بدنه  گچکاری  و  نقاشی    آشپزخانه    اپن  با  پوشش  کف  و  بدنه  سرامیک  و  دارای  کابینت ام دی  اف    حمام وتوالت  می باشد  سیستم  گرمایش  پکیج  با  رادیاتور  و  سیستم  سرمایش  کولر  آبی  و دارای  انشعابات  آب  و  گاز  مشترک  و برق  مستقل  می باشد  .

نظریه  کارشناسی  :

با توجه  به  مشخصات  ذکر  شده  و  در  نظر  گرفتن  سایر  جهات  از قبیل مساحت قدمت دسترسی موقعیت شرایط بازار و غیره صرفنظر از احراز مالکیت وانتساب آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی و بدون در نظر گرفتن هر گونه تعهدات دیون احتمالی و نداشتن منعی برای نقل و انتقال با متعلقات و منضمات و حقوق مکتسبه  ارزش پایه کارشناسی شش دانگ ملک موصوف مبلغ هفت میلیارد 7/000/000/000 ریال معادل هفتصد میلیون تومان ارزیابی و اعلام می گردد.

 

دادورز شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری کرج-محمد حسین شکوری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت9الی10