فروش ملک مسکونی شش دانگ کرج پیشاهنگی

17000000000

توضیحات

9609988610100431

140001460000115205
شعبه دوم اجراي احكام مدني(ويژه نيابت) دادگستري شهرستان كرج

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر  منقول – نوبت اول

بموجب پرونده شماره بایگانی981551  شعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگستری  اراک موضوع کلاسه پرونده 971657  شعبه دوم نیابت دادگاه عمومی حقوقی نیابت کرج له: عفت  تقوی  نژاد با  وکالت  اکرم  صادقی    علیه:  محمود  ستوده محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ طلب  باک  پارسیان  به  مبلغ  6/595/366/427    ریال رو بملغ  در  حق محکوم  له  :  11/498/872/818    ریال  در حق محکوم له  و مبلغ  574/943/604ریال  درصد به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. با توجه به اینکه محکوم علیه در مهلت قانونی در مهلت مقرر نسبت به انجام مفاد حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اموال متعلق به محکوم علیه از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناسی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده در مورخ      1400/9/17  از ساعت 8    صبح تا  9 در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت 17/000/000/000    ریال شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.

مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:بازگشت  به قرار  کارشناسی صادره  در  خصوص پرونده  شماره  971657  مجددا از  محل  مورد  نظر واقع  در  پیشاهنگی  خیابان شهید  ترکاشوند  خیابان  5  غربی  نبش  خیابان  بنیاد  به  شرح  ذیل می باشد  :

براساس  نامه شماره  24543  مورخ 1391/8/30موجود  در  جوف  پرونده  ملکی  اداره  ثبت  و تصویر  اسناد  وجود  پلاک  ثبتی  468 فرعی  از 142  اصلی قطعه  287 تفکیکی ششدانگ یک  قطعه  زمین  با بنای  احداثی  به مساحت  1115  مترمربع  مجزی  و تفکیک شده از  28  فرعی  از  اصلی  مذکور  میباشد  که ذیل  ثبت  صفحات  89و83و97 و نیز  426  به  نامهای  طوماس قهرمانیان  و شاهین  قهرمانیان  و ازیک  قهرمانیان  هر یک  مع الواسطه  برابر سند  2766 مورخ  1389/11/12  دفتر خانه  1062 تهران  به آقای محمودستوده  انتقال  یافته است  .

حدود اربعه  :

شمالاً  :  بطول  22/4  متر  به  قطعه  254    .

شرقاً : بطول  50  متر  به  قطعه  276    .

جنوباً :  بطول  22/8 متر  به خیابان  8  متری    .

غرباً  :  بطول  50  متر  به قطعه  6  تفکیکی  .

در  محدوده  عرصه  فوق  یک  بنای مسکونی قدیمی با  قدمتی  بیش  از  20  سال و به  مساحت  تقریبی  150 مترمربع  دارای اسکلت  فلزی  و نمای سیمانی  سه  خواب  با  انشعابات  اب  و برق وگاز  موجود می باشد  .که  در  محوطه ان  استخر  سیمانی  به  مساحت تقریبی  35  مترمربع  وجود دارد  پلاک مذکور  دارای  متصرف  و  معارض میباشد  .

ششدانگ پلاک ثبتی  142/268  به  مساحت  1115    مترمربع  با اعیانی موجود  بدون در  نظر  گرفتن  هر  گونه  دیون  متصوره  با در  نظر  گرفتن  قدمت وموقعیت  مساحت  و سایر  عوامل  تاثر گذار  در  صورت مستحق  الغیر  نبودن  و امکان  نقل  وانتقال  مجموعاً  برابر  17/000/000/000  ریال  ارزیابی  و  اعلام  میگردد 

 

 

دادورز شعبه نیابت کرج-شهرستانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت8الی9