فروش ملک مسکونی شش دانگ کرج میدان پلیس

8800000000

توضیحات

9609982611800257

140001460000121707
شعبه ششم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر  منقول –  نوبت اول

بموجب پرونده کلاسه  9901615و صادره از شعبه 18دادگاه عمومی حقوقی کرج  له:  مریم عبادی  علیه :  غفار  احمدی    محکوم علیه محکوم است به پرداخت 4/840/550/000    ریال بعنوان محکوم به  و مبلغ ریال بابت نیم عشر دولتی . با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ گردیده و در مهلت مقررنسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی قطعه  جنوبی طبقه  دوم  مساحت  80/53  مترمربع    بشرح ذیل از سوی این اجرا توقیف توسط کارشناسی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده در مورخ 1400/  9 /  28    از ساعت 9الی10صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از طریق  مزایده 3/5  دانگ  از  ششدانگ  قیمت  4/929/166/666  ریال طبق نظریه کارشناس شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین    می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.چنانجه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعددر  همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد

مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

احتراما  در  پاسخ  مرقومه  بشماره  9901615  مورخ  1400/7/23    در  خصوص  پرونده  اجرایی  شماره  981327  از  واحد های  3و4  پلاک  ثبتی  3673  فرعی از  171  اصلی  واقع  در  کرج  اراضی  ساماندهی  میدان  پلیس  بلوار  شهادت  خیابان  عرفان  خیابان  18  متری  یزدان  کوچه لادن  قطعه  دوم  جنوبی  به  شرح  ذیل می باشد :

پلاک  3673  فرعی از  171  اصلی 

ملک مذکور یک  ساختمان  4  طبقه  که  هر  طبقه  دارای  2  واحد  مسکونی  به  صوررت شمالی  و جنوبی  می باشد  نمای  ساختمان سنگ  و ساختمان دارای  زیر  زمین  که  به  صورت  پارکینگ  مورد استفاده  قرار  میگیرد  که  کف  ها  سرامیک  می  باشد  راه  پله  سنگ  و  دیوارهای  ان  سرامیک  و  گچ می باشد  .

ساختمان  مذکور  دارای  آسانسور  و  فاقد  انباری  می  باشد  .

واحد  مورد نظر واقع  در طبقه  دوم  که  واحد شمالی  ان  به  مساحت  83/87  مترمربع  دارای  2  اتاق  خواب  و هال  و پذیرایی  آشپز خانه  اپن  و  سرویس  بهداشتی    کف  سرامیک  و در  تصرف  مستاجر  می باشد  .

نظریه  کارشناسی  :

با توجه  به  موقعیت  ملک  و  اوضاع و احوال    ساخت    و ساز محلی  مساحت  وکل  عرصه  کاربری  و تراکم  اعلام  شده  وضعیت  هندسه  عرصه  و  راهای  دسترسی  تاسیسات  زیر بنای  موجود  شهری  و با لحاظ  نمودن  سایر  جهات  موثر  در  امر ارزیابی  فارغ  از  هر  گونه  دیون  احتمالی  و  در  صورت  انتقال  بلامعارض  بودن  ارزش  ششدانگ  قطعه  شمالی  به  مساحت  83/87  مترمربع  مبلغ  8/800/000/000  ریال  و  ارزش  ششدانگ  قطعه جنوبی  به  مساحت  80/53  مترمربع  معادل  8/450/000/000  ریال  ارزیابی  واعلام  میگردد  .   

دادورزشعبه  6 اجرای احکام مدنی دادگستری کرج – فروزن

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت9الی10