فروش ملک مسکونی شش دانگ کرج ماهدشت

36400000000

توضیحات

9509982160500912

140001460000123080
شعبه دوم اجراي احكام مدني(ويژه نيابت) دادگستري شهرستان كرج

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

آگهي مزايده اموال غير  منقول – نوبت اول

بموجب پرونده شماره بايگاني982360  شعبه  اجراي احکام مدني شهيد  صدر  تهران  دادگستري موضوع کلاسه پرونده 0000428  شعبه دوم نيابت دادگاه عمومي حقوقي نيابت کرج له: بانک  گردشگردي با  وکالت  آقاي  ايمان  احمديان  مقدم    عليه:  سام  توکلي  طرقي محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ  ريال 11/032/778/930در حق محکوم له  و مبلغ 551/638/946  ريال  درصد به عنوان نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت. با توجه به اينکه محکوم عليه در مهلت قانوني در مهلت مقرر نسبت به انجام مفاد حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استيفاي محکوم به و هزينه هاي اجرايي اموال متعلق به محکوم عليه از سوي اين اجرا توقيف و توسط کارشناسي دادگستري کرج بشرح ذيل توصيف و ارزيابي شده و مقرر گرديده از طريق مزايده در مورخ      1400/9/24  از ساعت 8    صبح تا  9 در محل اجراي احکام مدني شعبه دادگستري کرج از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت36/400/000/000 ريال تعیین شده ( براي  2  دانگ پلاک  ثبتي  9/2573 ) شروع و به هر شخص حقيقي و حقوقي که بالاترين قيمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزايده را في المجلس بصورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني از خريدار اخذ و الباقي وجه مزايده ظرف يک ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حکم تمليک مورد مزايده به نام خريدار منتقل خواهد شد. در صورتي که در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. کليه هزينه هاي نقل وانتقال بعهده محکوم عليه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفين مي توانند ظرف مدت يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند که در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده بنام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين شرکت در مزايده مي توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده بااطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند.

مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناس بدين شرح است:بازگشت  به  قرار  کارشناسي  صادره  در خصوص  پروندبه  به  شماره بايگاني  0000428  موضوع  ارزيابي  پلاکثبتي  2573 فرعي از  9  اصلي به  ادرس  ماهدشت  شهرک  افرا  2  انتهاي  بوستان  دوم  پلاک  51  به  شرح  ذيل :

تصوير  سند  مالکيت  ارائه  شده  به  شماره  چاپي  567372  سري  ب  که ذيل  ثبت  به  شماره  97448  در  صفحه  278  دفتر  املاک  جلد  541  در  تارخ  1376/3/6    به  نام  شرکت  تعاوني  مسکن کارکنان مرکز خدمات بازرگاني ب شماره 93396 ثبت و صادر گرديده و در تاريخ 1392/4/2 مع الواسطه و به موجب سند رسمي شماره 1165 مورخ 1392/11/10  دفتر خانه اسناد رسمي شماره 59 شهريار به آقاي سام توکلي طرقي انقال يافته است مربوط به ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت 204 متر مربع با پلاک ثبتي 2573 فرعي از 9 اصلي با حدود اربعه ذيل مي باشد :

1-    شمالا به طول 8.5 متر به خيابان 14 متري          2- شرقا به طول 24 متر به قطعه 311 تفکيکي

3-جنوبا به طول 8.5 متر به قطعه 323 تفکيکي      4- شرقا به طول 24 متر به قطعه 309 تفکيکي

بموجب پروانه ساختماني شماره 235173 مورخه 1392/4/26 در قطعه زمين مورد نظر بنايي در شش طبقه شامل همکف به عنوان پارکينگ و انباري و پنج طبقه مسکوني در قالب ده واحد و مجموعا به مساحت 955/75 در عرصه فوق احداث ميگردد اين ساختمان با قدمتي در حدود شش سال داراي اسکلت بتني نماي ترکيبي از سنگ و آجر پنجره هاي دو جداره يو پي وي سي کف همکف و راه پله ها سنگ پوشش ديواره پارکينگ و راه پله ها سنگ و داراي يک دستگاه آسانسور ميباشد واحدهاي مسکوني احداثي نيز دوخوابه داراي هال و پذيرايي با کف سراميک کابينت ام دي اف سيستم گرمايش بخاري و سيستم سرمايش کولر آبي با انشعابات برق و گاز مجزا و آب مشترک ميباشد که در زمان بازديد همگي داراي متصرف بوده که تعدادي از آنها خود را مالک واحد معرفي نمودند . قيمت عادله ششدانگ پلاک ثبتي 9/2573 به مساحت 204 مربع با بناي احداثي در شش طبقه و ده واحد مسکوني بدون در نظر گرفتن هر گونه ديون متصوره و فارغ از تاييد اصالت سند با در نظر گرفتن قدمت موقعيت مساحت و ساير عوامل تاثير گذار در صورت بلامانع بودن نقل و انتقال و مستحق الغير نبودن مجموعا برابر 36/400/000/000 ريال معادل سه ميليارد و ششصد و چهل ميليون تومان برآورد و اعلام ميگردد در انتها خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به واريز دستمزد کارشناسي بر اساس تعرفه مصوب قوه قضاييه و به مبلغ 3/500/000 تومان اقدام گردد.

 

 

دادورز شعبه نيابت کرج-شهرستاني

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت8الی9