فروش ملک مسکونی شش دانگ کرج عظیمیه

1702400000000

توضیحات

9909982610800542

140001460000122034
شعبه پنجم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/09/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهــي مزايده ا  مــوال غير منـقول – نوبت دوم

  بموجب پرونده كلاسه  9900577  و دادنامه و اجراييه صادره از 8 دادگاه عمومي له: خدیجه دمشقی  عليه: اسمعیل نازی قزلبلاق  محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ  3/310/371/168 ریال و مبلغ 165/518/558 ريال نيم عشر دولتي باتوجه به اينكه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ گرديده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به درخواست محكوم له و به منظور استيفاي  محكوم به و هزينه هاي اجرايي  متعلق به محکوم علیه  از سوي اين اجرا توقيف و توسط ك ارشناس رسمي دادگستري كرج بشرح ذيل توصيف و به میزان 170/240/000/000 ریال ارزيابي شده و مقرر گرديده در مورخ 24/ 9 /1400 از ساعت 9الي10 در محل اجراي احكام مدني دادگستري كرج از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده ازقيمت 170/240/0000/000 ريال طبق نظريه كارشناسي شروع ميشود و به هر شخص  حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد . ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي  تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد . در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده راپرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد.كليه هزينه هاي نقل و انتقال بعهده محكوم عليه است.كه از محل فروش پرداخت خواهد شد.طرفين ميتوانند ظرف مدت يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اينصورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد. ضمناً طالبين بشرك ت در مزايده ميتوانند ظرف 5 روز  قبل از مزايده با اطلاع از مال مورد مزايده بازديد نمايند. مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:شش دانگ یک باب به مساحت 361/20 مترمربع به شماره ثبتی 8907 فرعی مفروز از 59 فرعی از 157 اصلی دارای چهار طبقه واقع درکرج عظیمیه 45 متری کاج بلوار ولیعصر پلاک 69 با قدمت 10 سال اسکلت بتونی ونما سازی سنگ ترکیبی مجموعا 7 واحد مسکونی دارای پارکینگ وانباری راه پله سنگ ونرده استیل دارای اسانسور پیلوت کف سازی موزائیک دارای اب برق گاز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت9الی10