فروش ملک مسکونی شش دانگ چهاردانگه شهرک قدس

40000000000

توضیحات

9809982885701750

140091460000488432
شعبه اجراي احكام مدني بخش چهاردانگه

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیر منقول –  نوبت دوم

بموجب  نیابت واصله از شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان اسلامشهر  در پرونده ی کلاسه 981964  و کلاسه پرونده 9900111  مطروحه در اجرای احکام مدنی دادگاه بخش چهاردانگه  محکوم علیه 1- مریم بزاغانی 2- فاطمه بزاغانی 3- حسن بزاغانی 4- مجید بزاغانی وراث حسین بزاغانی  محکوم به پرداخت تعداد 200 عدد سکه تمام بهار آزادی و مبلغ 409/100 ریال بابت خسارت دادرسی در حق محکوم لها صاحب سلطان هداوند   و مبلغ 5 درصد کل  محکومیت بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق درآمد دولت می باشد  که ملک بشرح ذیل معرفی و  توقیف گردیده است  .

محل وقوع ملک به نشانی چهاردانگه شهرک قدس خیابان میرفلاح کوچه یکم پلاک 147  بازدید نموده که شرح و مسشتندات کارشناسی به قرار ذیل است:

مشخصات ملک  :

حسب مدارک ابرازی مضبوط در پرونده سند موقت واگذاری از سوی شورای ده و کمیته انقلاب اسلامی چهاردانگه در تاریخ 1358/07/13 یک قطعه زمین به مساحت 129 متر مربع بر خیابان 14 متری به شماره تفکیکی موقت 193 واقع در قریه چهاردانگه بنام آقای عباس ابارشی و خانم ماندگار رفیعی صادر و علی النهایه امتیاز بهره برداری از ملک به آقای حسین بزاغانی واگذار شده است ثبت و صادر  گردیده است .

ساختمان کلنگی که در سمت جنوب خیابان 14 متری با اسکلت فلزی سقف طاق ضربی با نمای سیمان با پیشرفتگی حدود یک متر به خیابان در طبقه اول قدمت بیش از چهل سال 2 طبقه ارتباط عمودی ساختمان توسط یک راه پله با حفاظ فلزی و بدنه گچ کاری شده ساختمان شامل یک واحد تجاری در طبقه همکف با کرکره ای برقی و در شیشه سکوریت با مساحت زیربنای مغازه حدودا ً 14 متر مربع بوده با ارتفاع حدود 3 متر پوشش کف مغازه موزاییک بوده و دیوار های آن ارتفاع حدود 2/80 متر سنگ مابقی گچ کاری شده است  فاقد نیم طبقه دارای انشعاب برق و آب مستقل می باشد و یک واحد مسکونی شامل پذیرایی آشپزخانه با کابینت  ام دی اف  اتاق خواب سرویس بهداشتی ( درحیاط) که واحد در پشت واحد تجاری قرار دارد . طبقه اول شامل پذیرایی اتاق خواب آشپزخانه با کابینت فلزی و توالت که در راه پله قرار دارد کف واحد ها سرامیک پوشش دیوارها تا ارتفاع یک متر سرامیک مابقی گچ کاری شده با پنجره های فلزی و دارای سیستم گرمایش بخاری گازی و سیستم سرمایش از نوع کولر آبی می باشد و همچنین دارای 2 انشعاب برق و یک انشعاب آب مستقل و یک انشعاب گاز مشترک می باشد و همچنین دارای یک انباری در زیر راه پله می باشد  در زمان بازدید ملک در اختیار خواهان قرارداشته و واحد تجاری فعال نبوده است .

نظرکارشناسی : با توجه به مشخصات ذکر شده  و بر اساس اسناد و مدارک ارازی از قبیل مساحت دسترسی و موقعیت و شرایط بازار و غیره و صرفنظر از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی و بدون در نظر گرفتن هرگونه تعهدات و دیون احتمالی و نداشتن منعی برای نقل و انتقال با متعلقات و منضمات و همچنین در نظر گرفتن حقوق مکتسبه بنظر هئیت سه نفره کارشناسان : به مبلغ 40/000/000/000 ریال برآورد می شود . 

که در روز سه شنبه  مورخ 1400/09/16 راس  ساعت 12:00الی 13:00 از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه  چهاردانگه بفروش برسد مبلغ مزایده از قیمت پایه مزایده شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.10درصد مبلغ فروخته شده فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی ظرف یک ماه باید به حساب سپرده دادگاه چهاردانگه واریز گردد. در غیر اینصورت مبلغ پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد.

مزایده در تاریخ و راس ساعت تعیینی از مبلغ پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته می شود و10 درصد ثمن مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از طرف خریدار باید به حساب سپرده دادگاه واریز گردد. و متذکر می شود که فروش اموال فوق الذکر بصورت کلی و یکجا صورت خواهد گرفت در صورت عدم واریز مابقی مبلغ مزایده توسط برنده مزایده مبلغ ده درصد پرداختی به نفع دولت ضبط میگردد. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر حداکثر تا پنج روز قبل از مزایده به این دفتر مراجعه نمایندتا ترتیب بازدید انان از محل مزایده داده شود.ضمنا به منظور شرکت در مزایده همراه داشتن کارت ملی و مبلغ ده درصد قیمت پایه مزایده به صورت چک بانکی تضمین شده به نام اجرای احکام مدنی دادگاه چهاردانگه الزامی است .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت12الی13