فروش ملک مسکونی شش دانگ پاکدشت میدان شهیدگمنام

4800000000

توضیحات

9909982920500789

140091460000465178
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان پاكدشت

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول /غیر منقول

در پرونده کلاسه اجرا 0000587 بموجب اجرائیه به کلاسه 9900898

له خاطره داود آبادی فراهانی با وکالت ابوالفضل نوروزی پیره یوسفان سفلا علیه حمید داود آبادی فراهانی و ملیکا داود آبادی فراهانی با ولایت قهری حمید صادره ازشعبه پنجم اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شهید محلاتی که طی آن محکوم علیه محکوم است به: تقسیم ماترک به نحو فروش و تقسیم وجوه حاصل از فروش بین ورثه به میزان سهام در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 1/200/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 1/500/000 ريال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت  اعلام گردیده است لذا در جهت استیفای حقوق محکوم له اموال محکوم علیه شامل یک دستگاه واحد مسکونی  توقیف که مورد ارزیابی و کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفته که نظریه کارشناسی و قیمت اعلامی به شرح ذیل می باشد:

نظریه کارشناسی :

یک واحد مسکونی به مساحت تقریبی 80 متر مربع واقع در پاکدشت ، میدان شهدای گمنام ، خیابان شهید احمد بوربور ، نبش کوجه پامچال دوم پلاک دوم ، طبقه دوم ، واحد 5 شش دانگ در طبقه دوم واحد سمت غرب از سوی آقای اصغر میرزائی طی مبایعه نامه به خانم ملک محمدی بابکندی  واگذار شده است

وضعیت موجود : بر اساس بازدید صورت گرفته در یک قطعه زمین دو نبش به مساحت تقریبی 220 متر مربع سه طبقه بنا به صورت اسکلت فلزی و نمای سنگ شامل همکف 4 باب مغازه ، پارکینگ و انباری و دو طبقه مسکونی در طبقات اول و دوم و هر  طبقه سه واحد جمعا 6 واحد آپارتمان بدون آپارتمان احداث گردیده است . واحد مذکور دارای هال و پذیرائی یک اتاق خواب با کف سنگ و دیوار اندود گچ رنگ شده ، آشپزخانه با کف سنگ و دیوار کاشی کابینت ترکیبی فلزی و ام دی اف سرویس های بهداشتی و با پنجره های فلزی تک جداره و دربهای داخلی اچ دی اف و از آب واحدی و گاز مشترک با دو واحد دیگر در طبقه برق مستقل و یک پارکینگ و انباری در همکف بهره مند و مسکونی مورد بهر برداری قرار می گرفت

قیمت کارشناسی : با توجه به نوع سازه و قدمت بنا و مصالح بکار رفته در آن نوع کاربری بهره مندی از خدمات شهری و پارکینگ و انباری و عدم سند رسمی قیمت پایه کارشناسی 4/800/000/000 ريال معادل چهارصدو هشتاد میلیون تومان تعیین گردید.

نظریه مذکور به طرفین ابلاغ که مصون از اعتراض طرفین قرار گرفته است که مبلغ مزایده از قیمت پایه مذکور شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته که مبلغ 10% قیمت فروخته شده فی المجلس و الباقی را می بایست خریدار ظرف یک ماه پرداخت نماید . لذا موعد مزایده

روز پنج شنبه مورخ 1400/09/18 ساعت 8 صبح  

 

تعیین و اعلام می گردد . طالبین می توانند جهت بازدید اموال مذکور پنج روز قبل از موعد مقرر به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود . به درخواست های پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری پاکدشت

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/18ساعت8