فروش ملک مسکونی شش دانگ ورامین خ پانزده خرداد

4500000000

توضیحات

9809980207100143

140091460000484269
اجراي احكام مدني دادگستري ورامين

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به روزنامه رسمی کشور

آگهی مزایده نوبت اول (اموال غیرمنقول )

نظربه اینکه درپرونده اجرایی کلاسه 980244ج مدنی به موجب اجرائیه شماره1399191005288500-1399/10/07اصداری از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین محکوم علیهاخانم سکینه عبداللهی فرزندموسی محکوم گردیده به پرداخت مبلغ1/497/235/890ریال بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وخسارت تاخیر تادیه براساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درحق محکوم له بانک مهراقتصاد وپرداخت مبلغ18/000/000ریال نیم عشردولتی که حسب درخواست محکوم له وجهت استیفای محکوم به  ششدانگ پلاک ثبتی شماره 6117 فرعی از 111 اصلی مذکور بخش 98 طی نامه شماره  139985601060014534-1399/11/15 از طریق اداره ثبت اسناد و املاک ورامین واقع درورامین – خیابان پانزده خرداد- کوچه شهید حجت الله خلیلی- ساختمان گلستان- پلاک31جدید-(25قدیم)- طبقه سوم بالای همکف(طبقه آخر)-دست راست-واحد10 توقیف و بازداشت که توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد بازدیدکه به مساحت 53/4مترمربع وبنام مالک خانم سکینه عبدالهی و آپارتمان واقع درطبقه سوم بالای همکف(طبقه آخر) قطعه 18تفکیکی شامل دوبلوک که هربلوک شامل زیرزمین وهمکف وسه طبقه فوقانی هرطبقه درهربلوک شامل دوواحد مسکونی است،هربلوک شامل ده  واحدمسکونی وجمع واحدهای مسکونی  دردوبلوک بیست واحد مسکونی است بلوک این آپارتمان  سمت شمالی بوده وواحدموردنظر درسمت جنوب بلوک شمالی(ساختمان گلستان) واحدشماره ده واقع است، اسکلت فلزی ونماآجری است وشامل یک اتاق خواب وآشپزخانهopen  باکابینت فلزی وسرویس بهداشتی وحمام می باشد فاقدآسانسوراست وپوشش دیوارها وسقف گچ ورنگ است وفاقدانباری وپارکینگ است انشعابات آب وگاز مشترک وبرق مستقل دارد سرمایش باکولرآبی وگرمایش بابخاری گازی تامین می گردد پوشش کف موزائیک است،با توجه به موقعیت ومساحت آپارتمان ووضعیت اعیانی وقدمت ونحوه استفاده مسکونی و بدون درنظر گرفتن هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی وحقوقی و ادارات ذیربط کل ششدانگ به مبلغ 4/500/000/000ریال معادل چهار صدوپنجاه میلیون تومان ارزیابی و تعیین قیمت و نظریه کارشناسی مصون از اعتراض مانده است که مقرر گردید آپارتمان مذکور  برای روز چهارشنبه مورخه  1400/09/17ساعت 10الی 11صبح به میزان محکوم به وهزینه های اجرائی محکوم له در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین و با حضور نماینده محترم دادستان ازطریق مزایده به فروش برسد مزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبه هر شخص حقیقی یاحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریدار اخذ ونامبرده مکلف است ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به صندوق دادگستری ورامین واریز نماید درصورتی که درمهلت مقرر خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس ازکسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده وفق مقررات تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تارسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمناً طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از ملک مورد مزایده بازدید نمایند.

مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری ورامین-سیدمهدی جعفری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت10 الی11