فروش ملک مسکونی شش دانگ هرسین تمرگ

2420660000

توضیحات

9909988490500491

140050460000102496
اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) شهرستان هرسين

1400/08/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

((آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول ))

درخصوص پرونده اجرایی  9900430 مطرح در اجرای احکام حقوقی هرسین موضوع فروش و مزایده  شش دانگ یک باب منزل مسکونی   ملکی وراث مرحوم آمنه کریمی  ،  اجرای احکام مدنی دادگستری هرسین درنظر دارد زیررامطابق ماده113قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند:

مشخصات مال غیرمنقول:

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: وراث مرحوم آمنه کریمی  2- شش دانگ یک باب منزل مسکونی،  مساحت عرصه  194/61  مساحت اعیان طبقه همکف 131 متر مربع ، مساحت اعیان طبقه اول 110 متر مربع  پلاک 815 فرعی از 65 اصلی واقع در هرسین روستای تمرگ  به ارزش 2/420/660/000 ریال  می باشد  که   در  مورخه 1400/05/25توسط کارشناس دادگستری ارزیابی گردیده  3- ملک مسکونی دارای سابقه ثبت است  4-  ملک  در ید وراث محکوم علیهم  می باشد  5-ملک مفروز است   و کل ملک فروخته می شود 6-حقوقی ازسوی شخص ثالث بر ملک نیست واعلام نشده  7- قیمتی که مزایده از آن شروع می شود 2/420/660/000 ریال می باشد  و 8-  روز برگزاری مزایده  از ساعت 9  روز سه شنبه 1400/09/09  می باشد  طالبین وخریداران می توانند تا پنج روزقبل ازموعد مقررمزایده به این اجراواقع درهرسین ساختمان مرکزی دادگستری هرسین مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها ازمال موضوع آگهی فراهم شود .مزایده ازقیمت ارزیابی شده شروع می شود وهرکس بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده 10درصد بهای پیشنهادی رافی المجلس به عنوان سپرده قبل ازمزایده به حساب سپرده دادگستری تودیع ورسیددریافت وباقیمانده آن راحداکثرظرف مهلت یک ماه ازتاریخ مزایده به حساب مزبور واریزکند.درصورت عدم رعایت موعد مقررمطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسرهزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستورصدورسندانتقال خریدارصادر می شود.هزینه نقل وانتقال برعهده خریدار است

 

رئیس شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان هرسین – علی آزادی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/09ساعت9