فروش ملک مسکونی شش دانگ ملارد سراسیاب

15000000000

توضیحات

9909982612200827

140091460000500000
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملارد

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده غير منقول (مرحله اول )

در پرونده 0000727 صادره از شعبه سیزدهم اجرای احکام مدنی (خانواده) کرج (شعبه 5 دادگاه خانواده کرج ) به سود هاجر نیک زاد انزابی فرزند غلامحسین با وکالت مظاهر کمالی راد و علیه ژیکال رضائی فرزند محمود و بتول بابائی فرزند عباداله بخواسته 434/081/200 ریال و نیز پرداخت پنج مثقال طلای 18 عیار بابت مهریه در حق محکوم له هاجر نیک زاد انزابی كه پس از طي مراحل قانوني و ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري ششدانگ ملک قولنامه ای به مساحت 126 متر مربع مشاع جز پلاک 935 فرعی از پلاک 43 اصلی به نشانی ملارد – سرآسیاب – خ مصیب زاده – کوچه ششم – فرعی یک دست راست پلاک 716  میباشد که توسط کارشناس به مبلغ 15/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده است مقرر گرديد در تاريخ 1400/09/28 از ساعت08:00 صبح شروع تا ساعت09:00 صبح پایان یابد ، ملك موردنظر به شرح ذیل از طريق مزايده به فروش برسد لذا طالبين ميتوانند پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطلاع و هماهنگي اين اجرا از ملك بازديد نموده و در صورت تمايل در تاريخ فوق در مراسم مزايده شركت نمايند مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و از كل مبلغ فروش 10 % في المجلس از خريدار اخذ و الباقي پس از گذشت يك ماه و در صورت عدم وصول هر گونه اعتراضي از خريدار اخذ و ملك به وي تحويل خواهد شد مشخصات ملك توقيفي به شرح زير مي باشد : ملک قولنامه ای به مساحت 126 متر مربع مشاع جز پلاک 935 فرعی از پلاک 43 اصلی به نشانی ملارد – سرآسیاب – خ مصیب زاده – کوچه ششم – فرعی یک – دست راست – پلاک 716  طبقه اول دارای یک پذیرایی و دو اطاق خواب – کف پذیرایی سرامیک کف اطاق خواب ها سیمان – آشپزخانه با کفپوش سرامیک طبقه دوم مقداری آجر چینی شده نمای کلی ساختمان سنگ قهوه ای روشن میباشد و سایر موارد در خصوص مشخصات کامل و وضعیت تخلفات کمیسیون ماده صد به پیوست نظریه کارشناسی می باشد . محل انجام مزايده ملارد -بلوار رسول اکرم -دادگستری شهرستان ملارد -طبقه زیر زمین -واحد اجراي احكام مدني دادگستري ملارد مي باشد .

 

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری ملارد – حسن رضاپناه

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت8الی9