فروش ملک مسکونی شش دانگ قصرشیرین خ قرنطینه

13000000000

توضیحات

140050920000862120

140050460000112037
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان قصرشيرين

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیر منقول

 

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه0000106 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قصرشیرین له سحرمومنی و … علیه غلامرضا مومنی و…دایر بر محکومیت مالی ، شعبه اول اجرای احکام مدنی قصرشیرین در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات ملک: يك واحد ساختمان مسكوني دو طبقه بصورت زير زمين وهمكف واقع در: شهرستان قصرشيرين،خيابان اصلي قرنطينه ،روبروي كوچه جهانگيري – (طبق تصوير ماهواره اي پيوستي شماره 1) موجود بود مراجعه وپس ازانجام بررسي هاي لازم نظريه كارشناسي خود را به شرح ذيل تقديم مي نمايم: ملك مورد بازديد بصورت يك واحد ساختمان مسكوني 2طبقه بصورت زيرزمين وطبقه همكف ويك دهانه مغازه تجاري داراي پلاك ثبتي 276 اصلي ،شماره ثبت 1143 واقع در ناحيه 15 ،بصورت شش دانگ به نام مرحوم آقاي محمد علي مومني فرزند ميرزا خان مورث خواهان ها وخواندگان به غير از خانم نعيمه مروي مي باشد. مالك اصلي ساختمان مرحوم محمد علي مومني فرزند ميرزا خان بوده كه سند داراي پلاك ثبتي 276 اصلي ،شماره ثبت 1143 به نام ايشان مي باشد و براساس گواهي حصر وراثت صادره در شعبه دوم شوراي حل اختلاف قصرشيرين درمورخه 1395/02/27(پيوست شماره2) وراث نهايي مرحوم عبارتند از 3فرزند ذكور به اسامي آقايان غلامرضا،حميدرضا،رضا (شهرتين همگي مومني) و5 فرزند اناث به اسامي خانم ها سحر،نرگس،سارا،شكوفه،مريم (شهرتين همگي مومني) مي باشند .كه براساس وكالت فروش 3نفر از خواندگان پرونده و ورثه مرحوم محمدعلي مومني به اسامي غلامرضا،حميدرضا،رضا سهم الارث خود را به خوانده رديف 4 سركارخانم نعيمه مروي واگذار نموده اند.و براساس تصميم شماره 500094 مورخه 1400/04/23اداره ثبت اسناد واملاك قصرشيرين ملك مورد دعوي غير قابل افراز مي باشد. براساس كروكي پيوست شماره3 ملك مورد دعوي از جنوب به خيابان اصلي قرنطينه ،از شمال به واحد مسكوني،از شرق و غرب نيز به واحدهاي مسكوني محدود مي باشد.ضمنا مساحت عرصه وضع موجود ملك مورد دعوي برابر195/61مترمربع بوده كه براساس طرح تفصيلي شهرداري قصرشيرين به مساحت 2/23مترمربع در تعريض معبر قرار گرفته(قسمت هاشور خورده دركروكي) كه درنهايت مساحت نهايي عرصه ملك مورد دعوي با كسر تعريض برابر193/38مترمربع ارزيابي گرديد. طبق اسناد مالكيت و مدارك مشاهده شده ،عرصه ملك مذكور بصورت طلق مي باشد . مصالح بكار رفته در ملك مورد دعوي ( طبق تصاوير پيوستي شماره 4و5 )ازنوع اسكلت آجري وسقف طاق ضربي با قدمت بيش از 20سال مي باشد كه داراي امتياز آب،برق،گاز و تلفن مي باشد بصورت جداگانه براي هر واحد مي باشد. طبق كروكي پيوست شماره 6 مساحت اعياني واحد مسكوني با زيرزمين هركدام برابر 110مترمربع با احتساب نور گير مساحي گرديد ومساحت وضع موجود واحد تجاري برابر 20/79مترمربع و با كسر تعريض برابر19/64(مترمربع براساس نقشه كاداستر شهرداري )مي باشد. شش دانگ واحد مسكوني و تجاري مورد نظر دربازداشت و يا رهن بانك نمي باشد.لذا بر اساس تحقيقات محلي و بررسي‌هاي انجام‌شده و بر اساس متوسط قيمت خريدوفروش صورت گرفته در شش‌ماهه گذشته براي املاك با قدمت ساخت مشابه كه در مجاورت در اين منطقه انجام‌شده است و همچنين با در نظر گرفتن موقعيت مكاني، كيفيت بنا و جميع جهات مؤثر، در صورت نداشتن هيچ‌گونه منع شرعي و قانوني جهت معامله و عدم بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي، شهرداري و……..ارزش پايه شش‌دانگ عرصه و اعيان ملك مورد ارزيابي بصورت مسكوني –تجاري 13.000.000.000ريال معادل يك ميلياردو سيصد ميليون تومان برآورد ميگردد. مزایده برای روز دوشنبه مورخ1400/10/6 ساعت 10صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در قصرشیرین –میدان مهدیه –طبقه دوم دادگستری –واحد اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده  را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده  دادگستری تودیع نموده وبعد از برنده شدن جهت پرداخت مابالتفاوت مبلغ 10%  کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند . و باقیمانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده ، حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره 2171293752003نزد بانک ملی  واریز نمایند ،ودرصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/06ساعت10