فروش ملک مسکونی شش دانگ قریه سلطان اباد

830000000

توضیحات

9709982831600492

140050460000103677
شعبه 1 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كنگاور

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

مزایده نوبت اول

به موجب دستورضبط دادسرای عمومی وانقلاب اسلامی شهرستان بوئین زهرا مبنی برفروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی پلاک218فرعی از6 اصلی تحت سند شماره 11941قریه سلطان اباد تحت مالکیت اله داد سلطان ابادی واقع در قریه سلطان اباد به مساحت عرصه100/44 متر مربع به ارزش 70/000/000 ریال مساحت اعیان  150 مترمربع به ارزش 730/000/000ریال  و امتیاز اب و برق و گاز به ارزش 30/000/000 ریال جمعا به مبلغ 830/000/000 ریال مقررگردیده که منزل مسکونی در مورخه 18-9-1400ساعت 10صبح ازطریق مزایده در دفتر شعبه اول اجرای احکام کیفری کنگاور بفروش برسد که قیمت پایه ازمبلغ 830/000/000 ریال شروع وبه کسانی که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازبرنده مزایده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه  ازتاریخ مزایده نسبت به پرداخت باقیمانده وجه اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تمدید خواهد شد متقاضیان درصورت تمایل میتوانند پنج روز قبل از مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد نظر داده شود                 

مدیر شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی وانقلاب اسلامی شهرستان کنگاور-همتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/18ساعت10