فروش ملک مسکونی شش دانگ فردیس مشکین دشت

2200000000

توضیحات

9909983031001043

140001460000120267
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فرديس

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه 3 مدنی/ 0000388  فوق و اجرائیه صادره از شعبه5 حقوقی دادگستری شهرستان فردیس له آقای هوشنگ یاری  با وکالت ایمان حضرانی اسفندیار و داود نصیر وعلیه هاجر رستم نیا  مبنی بر دستور فروش ملک مشاع به مساحت 55 متر واقع در مشکین دشت بلوار جلال لو خیابان هجرت 7 بن بست انصار 1 قطعه 17 طبقه اول بابت اصل خواسته در حق محکوم له ومبلغ 5% نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرائی اموال غیر منقول متعلق به مالکین شامل یکدستگاه آپارتمان قولنامه ای واقع در آدرس (مشکین دشت بلوار جلال لو خیابان هجرت 7 بن بست یک انصار 1 قطعه 17 طبقه اول از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخه 1400/09/22 از ساعت 8 الی 9 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ 2/200/000/000 ریال نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است  :الف ) وضعیت مستندات : مطابق کپی مبایعه نامه ارائه شده ، مورد کارشناسی عبارت است شش سهم از شش سهم یکدستگاه آپارتمان بدون سند با کاربری مسکونی فرعی از پلاک ثبتی بشماره 164 اصلی حوزه ثبتی کرج به مساحت 55 متر مربع نوع اسکلت فلزی و سال ساخت 1393 بشماره ثبت قرار داد 11867702 مورخ 7/4/1394 با کد رهگیری 1311010405887 و مالکیت آقای هوشنگ یاری و خانم هاجر رستمیان و مطابق با برداشت یکی از نقاط UTM بشرح عرض جغرافیائی 3955021 = N و طول جغرافیائی 494050= E می باشد . ب) وضعیت موجود : آپارتمان مورد نظر تعرفه شده از سوی خواهان به نشانی مذکور دارای یک واحد ساختمان شش طبقه غربی که از سمت شرق به گذر دارای دسترسی می باشد . طبقات همکف پارکینگ مشاعی و پنج طبقه روی آن هر طبقه یک واحد ، دارای راه پله و فاقد آسانسور می باشد . واحد مسکونی مذکور در طبقه اول که با مشخصات داخلی بشرح ذیل به حضورتان اعلام میگردد . آپارتمان قولنامه ای مذکور با سازه اسکلت فلزی ، سقف تیرچه بلوک ، نما سنگ ، دارای پذیرایی با پوشش دیوار رنگ ، کف سرامیک و پوشش سقف گچبری ساده و رنگ و یک اتاق خواب با پوشش دیوار رنگ ، پوشش سقف گچبری ساده و رنگ ، آشپزخانه باز دارای کابینت از نوع ام دی اف و دیوار آن تماماً کاشی و کف نیز سرامیک با سرویس بهداشتی مجزا و پوشش دیوار راه پله به ارتفاع 30 سانتی متر سنگ آزاره و مابقی تا زیر سقف گچ و پارکینگ مشاعی می باشد ، همچنین دارای انشعابات آب مشترک و برق و گاز اختصاصی و دارای سیستم گرمایش بخاری و سیستم سرمایش کولر آبی دایر می باشد . ج) حدود و محدودیت در رسیدگی : رسیدگی های انجام شده و اعلام نظر کارشناسی بشرح آتی مبتنی بر محدود به معاینه محلی ، قرار کارشناسی ، بررسی اطلاعات و تصویر مستندات و مدارک ابرازی موجود و همچنین ارائه شده از سوی مالک ملک موصوف می باشد ، و نظریه صرفاً بر اساس تصویر مستندات ابرازی فوق و فارغ از کلیه مسائل حقوقی ، پلاک های احتمالی و انتساب میزان سهم و مالکیت به اشخاص ذیمدخل می باشد و بدون لحاظ هرگونه بدهی و دیون محتمله دیگر تهیه شده است ، بدهی است چنانچه بعد از ارایه این نظر کارشناسی ، اسناد و اطلاعات قابل اتکا دیگری ارایه شود بنحوی که در نتیجه گیری حاصل موثر واقع گردد ، مسئولیتی متوجه این کارشناسی و اقدامات انجام شده نبوده و رسیدگی به آنها خارج از این حدود می باشد . د ) نظریه کارشناسی : با عنایت به مراتب مشروحه فوق ، تحقیقات بعمل آمده به استحضار میرساند نظر به مستندات ابرازی از سوی مالک پلاک ثبتی فوق موقعیت ملک تعرفه شده با قولنامه مذکور تطبیق دارد ، باتوجه به عوامل موثر در موضوع از جمله موقعیت ملک ، قدمت ، کیفیت بنای احداثی ، مساحت و همچنین بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، بانکها ، موسسات مالی اعتباری ، دارایی ، شهرداری و غیره و در صورت قابل انتقال بودن در مشاورین املاک ، به نظر اینجانب ارزش شش دانگ آپارتمان مذکور برابر با دو میلیاردو دویست میلیون ریال معادل دویست و بیست میلیون تومان برآورد و اعلام میگردد .

آدرس ملک مورد مزایده : مشکین دشت بلوار جلال لو خیابان هجرت 7 بن بست یک انصار 1 قطعه 17 طبقه اول

 

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس- یوسف قره داغی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت8الی9