فروش ملک مسکونی شش دانگ فردیس بین سه راه حافظیه وفلکه اول

580000000000

توضیحات

9309983030900817

140001460000119782
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فرديس

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه0000468 این اجرا ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه4 دادگستری فردیس له محمد تقی مشکین فر  وعلیه ابراهیم ، رضا ، زهرا ، کیومرث ، داریوش ، ابوالفضل  همگی مشکین فر – وحیده ، حمید رضا ، اسفندیار ، غزاله ،  همگی محمدی ملا باشی که محکوم علیه محکوم است  به دستور فروش ملک  و مبلغ -/2/550000 ریال نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرائی اموال غیر منقول متعلق به پلاک ثبتی 13897/163 از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخ28/9/1400 از ساعت 8 الی 30/8 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ -/580000000000 ریال نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است  :مطابق ابلاغیه کارشناسی ، مدارک ارائه شده و مشاهدات حین بازدید کارشناس : ملک مورد نظر در آدرس مذکور ، عبارت است از : شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت عرصه 70/635  متر مربع ، به پلاک ثبتی 13897 فرعی از شماره پلاک 163 اصلی ، مفروز و مجزی شده از 1070 فرعی از اصلی مذکور ، که دارای سه جلد سند مشاعی می باشد . دو جلد از اسناد هریک به مساحت 200 متر مربع ( 200 متر مربع مشاع از شش دانگ ) ، بنام آقایان : ابوالفضل مشکین فر و رضا مشکین فر و یک جلد آن به مساحت 70/235 متر مربع بنام آقای علی پرویز مشکین فر  ثبت و صادر شده است . حدود اربعه ملک طبق سند عبارت است از : شمالاً : بطول 40/24 متر درب و دیواریست به خیابان 12 متری ، شرقاً : بطول 26 متر دیوار به دیوار قطعه 2 تفکیکی ، جنوباً : بطول 50/24 متر دیوار به دیوار قطعات 6 و 7 تفکیکی و غرباً : بطول 26 متر به خیابان 30 متری . در عرصه ملک مورد نظر ساختمان مسکونی –  تجاری به شرح ذیل احداث شده است : 1- طبقه همکف به مساحت حدود 170 متر مربع بصورت یک واحد مسکونی و راه پله . 2-  طبقه همکف به مساحت 63 متر مربع بصورت ساختمان نیمه کاره  3- طبقه اول به مساحت حدود 170 متر مربع بصورت یک واحد مسکونی و راه پله  4- طبقه همکف به مساحت 66 متر مربع بصورت یکباب مغازه در چهار دهنه . 5 – طبقه همکف به مساحت 120 متر مربع بصورت یک باب مغازه و دو دهنه به انضمام انباری و سرویس بهداشتی به مساحت حدود 21 متر مربع .  6-  یک باب مغازه بصورت زیر پله در همکف به مساحت حدود 4 متر مربع . 7- طبقه همکف به مساحت 89 متر مربع بصورت یک باب مغازه که قبلاً بصورت سالن ( صافکاری و نقاشی )  فعالیت داشته است . اسکلت ساختمان های احداثی از نوع نیمه فلزی و نوع سقف ها طاق ضربه ای است . مشخصات واحد ها : 1-  واحد مسکونی طبقه همکف ، دارای حال ، سه اطاق خواب ، آشپزخانه ، حمام و سرویس بهداشتی با سیستم گرمایشی بخاری گازی و سیستم سرمایشی کولر آبی است ، 2- واحد مسکونی طبقه اول ، دارای حال ، سه اطاق خواب ، آشپزخانه ، حمام و سرویس بهداشتی ، دارای سیستم گرمایشی بخاری گازی و دارای ورودی مستقل از سمت خیابان اصلی  می باشد . 3- مغازه 66 متری همکف در چهار دهنه که بازسازی شده و پوشش کف آن پارکت ، درب ورودی بصورت شیشه ای از نوع شیشه میرال ، کرکره های برقی ، سیستم سرمایشی و گرمایشی داگت اسپلیت که در حال حاضر بصورت نمایشگاه و فروشگاه کابینت فعالیت دارد . 4- تجاری واقع در طبقه همکف به مساحت 120 متر مربع ، با پوشش دیواره ها سرامیک و دیوار کوب از نوع ورق یو پی وی سی ، کرکره فلزی دستی در حال حاضر تخلیه و تعطیل و در گذشته بصورت چلوکبابی فعالیت داشته است . 5- مغازه زیر پله همکف ، با پوشش کف موزائیک ، کرکره فلزی در حال حاضر فاقد فعالیت بوده و در گذشته بصورت کلید سازی فعالیت داشته است . 6- تجاری همکف  به مساحت 89 متر مربع ، با سقف سبک ( پروفیل و ورق آز بست ) ، با ارتفاع حدود 5 متر و پوشش کف آن ملات ماسه  سیمان ، پوشش دیوار ها سیمان آستر و رنگ آمیزی و دسترسی آن از سمت کوچه فرعی صورت میگردد . احداثات و ساختمان های موصوف فاقد صورتمجلس تفکیکی و پایان کار می باشند و در این خصوص مدارکی به کارشناس ارائه نگردید . بنابر مطابق یاد شده مساحت ها و اندازه ها و زمان تائید توسط نظام مهندسی و مراجع ذیصلاح تقریبی هستند . مطابق ادعای محکوم له ، چندین سال است که واحد های مسکونی طبقات همکف و اول در ید 3 نفر ( 2 برادر و یک خواهر ) ، از وراث و مابقی واحد های تجاری تخلیه و بلا استفاده می باشد و یک باب مغازه ( فروشگاه نمایشگاه کابینت ) بصورت مشارکت در ید یکی از برادران می باشد . ارزیابی و نظریه کارشناسی مطابق اظهارات و تصاویر مدارک ابرازی ، انجام ، اظهار و اعلام شده است ، لذا چنانچه در آتی مدارک مستند جدیدی که در موضوع کارشناسی تاثیر گذار باشند ابراز و کشف گردند ، نظریه حاضر با صلاحدید و دستور مقام محترم قضائی قابل تجدید نظر خواهد بود . نظریه کارشناسی : با عنایت به توضیحات فوق ، محل و موقعیت ملک ، مساحت ، مقطع زمانی ، کاربری ، مشاع بودن ملک ، راه دسترسی و در نظر گرفتن سایر جهات موثر و موضوع ، در صورت صحت و اصالت مدارک ابرازی ، صرف نظر از هرگونه دیون و واگذاری های احتمالی به اشخاص حقیق و حقوقی ، شهرداری ، دارایی ، بانک ها و غیره و مشروط به عدم واگذاری عین و منافع واحد های تجاری و مشروط به تحویل بلا معارض ملک و انتقال قانونی آن در دفاتر اسناد رسمی بنام خریدار : ارزش شش دانگ عرصه و اعیان ملک مورد نظر به احتساب و لحاظ کلیه حقوق متصوره برای املاک تجاری ( مالکیت ، حقوق سرقفلی ، حق کسب و پیشه و تجارت و سایر ) به پلاک ثبتی 13897/163 با مشخصات متن گزارش ، مبلغ -/580000000000 ریال معادل پنجاه و هشت میلیارد تومان ، تقویم و اعلام میگردد . آدرس ملک  مورد مزایده : کرج – فردیس  ، بین سه راه حافظیه و فلکه اول ، نبش خیابان چهارم شرقی ، جنب مسجد الزهراء (س)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت8الی8:30