فروش ملک مسکونی شش دانگ فردیس بلوارسعدی

6500000000

توضیحات

9209982612900906

140001460000119928
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فرديس

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه3 مدنی / 9900625 این اجرا ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه 12 اجرای احکام مدنی دادگستری کرج    له خانم معصومه حیدری  وعلیه مهرداد نعیمی که محکوم علیه محکوم است  به پرداخت  تعداد  یکصد عدد سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته ومبلغ 5% نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرائی اموال غیر منقول متعلق به محکوم  علیه ، شامل یکد دستگاه واحد مسکونی به پلاک ثبتی660968 فرعی از 163 اصلی از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخه 1400/09/21  از ساعت 8 الی 9 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ 6/500/000/000 ریال نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است  :ملک تعرفه شده حسب تسویه مدارک ارائه شده عبارت است از : شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت06/ 77 متر مربع بشماره پلاک ثبتی 60968 فرعی از 163 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 601 فرعی از اصلی مذکور ، واقع در سمت شمال طبقه 2 که 51/4 دسیمتر مربع آن بالکن مسقف بوده ، بنشانی : فردیس بلوار سعدی خیابان رضوائیه شهرک رضوانیه بلوک A2 واحد 6  ، به انضمام پارکینگ به مساحت 25/11 متر مربع و انباری به مساحت 10/2 دستیمتر مربع ، هر دو واقع در طبقه زیر زمین ، با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرایی که حسب صفحه 53 دفتر املاک 115 بشماره 11297 بنام آقای مهرداد نعیمی ثبت و سند مالکیت آن بشماره سریال 0760400 صادر شده است . واحد مذکور در ضلع شمال غربی طبقه 2 بلوک شماره A2 با اسکلت بتونی نمای آجر سه سانتی فاقد آسانسور با قدمت حدود 18 سال و مشتمل بر 5 طبقه شامل پارکینگ و چهار طبقه مسکونی بر روی آن واقع شده است . و دارای حال با پوشش کف سرامیک 2 اتاق خواب با پوشش کف موزائیک  سرویس کامل آشپزخانه اوپن با کابینت ام دی اف ، سیستم گرمایشی بخاری ، سیستم سرمایشی کولر آبی ، کنتور برق ، گاز و آب می باشد . نظریه کارشناسی : با عنایت به توضیحات معنونه اعلام میدارد ملک تعرفه شده واقع در ضلع شمال غربی طبقه 2 بلوک شماره A2 به آدرس ، فردیس – بلوار سعدی – خیابان رضوائیه – شهرک رضوانیه ، با در نظر گرفتن موقعیت زمانی و شرایط مکانی مساخت ، قدمت و وضعیت بنا – توجه به مشخصات ساختمان – امکانات موجود در ملک ، ارزش شش دانگ آن مشروط به نداشتن هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی – اصالت تصویر مدارک ارائه شده – عدم وجود مشکلات و یا موانع قضایی و حقوقی برای انتقال و عدم وجود معارض به مبلغ 6/500/000/000 ریال معادل ششصد و پنجاه میلیون تومان برآورد میگردد .

آدرس ملک مورد مزایده  : فردیس بلوار سعدی خیابان رضوائیه شهرک رضوانیه بلوک A2 واحد 6

 

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس- یوسف قره داغی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت8الی9