فروش ملک مسکونی شش دانگ صحنه

6200000000

توضیحات

9909988440300194

140050460000109279
شعبه 1 اجراي احكام مدني شهرستان صحنه

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی – بموجب اجرائیه  شماره- 140050420000026914- 400/02/08  شعبه اول دادگاه عمومي( حقوقي ) حکم به فروش ماترک موروث حسن خان یاری شامل یک باب ساختمان مسکونی و یک باب مغازه واقع در شهرستان صحنه بلوار همدان – کرمانشاه جنب دفتر کارخانه قند کد پستی 6746139383 صادر گردیده است ،  که طبق تقاضاي وکيل محکوم عليه برای انجام مزایده وانجام تشریفات آن : مشخصات ملک مورد مزایده وفق ماده 138قانون اجراي احکام مدني. ملک معرفی شده بسوت یک بابت ساختمان دو طبقه است که همکف به صورت یک بابت مغازه و راهور و زیر راه پله (بصورت سرویس بهداشتی) است و طبقه فوقانی بصورت یک واحد مسکونی می باشد که ملک مذکور به صورت ساختمانی دو طبقه شامل یک دهانه مغازه و یک واحد مسکونی بالای مغازه است که اسکلت آن به صورت مصالح بنایی و سقف تیر آهن با طاق ضربی و درب و پنجره فلزی و دارای قدمتی بیش از 25 سال است که بر اساس مترکشی انجام شده معلوم گردید که عرصه آن به ابعاد حدود 6/90 متر *4/92 متر دارای مساحت تقریبی 34 متر مربع است و و مغازه در همکف به طول تقریبی 6/90 متر و عرض دهانه 3/25 متر و به مساحت کل حدود 22/42 متر مربع و به ارتفاع متوسط3/90 متر بر روی بلوار همدان – کرمانشاه پایین تر از دفتر کارخانه قند بیستون قرار دارد که کف آن سیمانی و دیوارهای آن بدون نازک کاری و درب فلزی و دارای انشعاب آب و برق می باشد که قبلا کسب کارواش در آن دایر بوده است و واحد طبقه مسکونی طبقه فوقانی با بصورت یک واحد مسکونی با زیر بنای کل و پیش آمدگی حدود 41 متر مربع شامل یک اطاق و آسپزخانه و راهور است ( که سرویس بهداشتی آن واحد مسکونی در زیر راه پله واقع در طبقه همکف قرار دارد) مساحت راهور و زیر راه پله در همکف نیز که سرویس بهداشتی واحد قرار دارد حدود 12 متر می باشد کف اطاق ها سیمانی و کف راهور موزائیک بدنه دیوارها گچی ، درب و پنجره آن فلزی و آشپزخانه آن فاقد کاشی و سرامیک و بدون کابینت می باشد  که ملک فاقد سند رسمی و یا ملکی افراز شده می باشد و عرصه ملک حسب نامه شماره 1400/50/216 – 400/04/05 متعلق به کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد  که ارزش ملک با توجه به عدم وجود سند رسمی و ورثه ای بودن ملک با فرض نداشتن هرگونه بدهی و دیون احتمالی و بلامانع بودن شهرداری ب(با احتساب كليه امتيازات و انشعابات) در ادرس مشروح در گزارش با مشخصات و مساحت و محل و كاربري و موقعيت صدرالاشاره و با لحاظ نمودن جميع جهات و كليه عوامل موثر در امر ارزيابي، شرايط فعلي بازار مسكن و فارغ و منصرف از هرگونه ديون احتمالي (حقوقي، شهرداري و دارايي و…) و نيز منصرف از آخرين جريان ثبتي و با لحاظ وضع موجود( بدون لحاظ هرگونه تعريض و عقب نشيني احتمالي)…ارزش مغازه در وضعیت موجود 4/200/000/000 ریال معادل چهارصد و بیست میلیون تومان و ارزش شش دانگ واحد مسکونی واقع در طبقه فوقانی در وضعیت موجود 2/000/000/000 ریال معال دویست میلیون تومان ، جمعاً 6/200/000/000 ششصدو بیست میلیون تومان تعيين گرديده است مزايده براي روز شنبه  مورخ 1400/09/20ساعت 09:00دقيقه الي 10:00دقيقه صبح در محل اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان صحنه با حضور نماينده دادستان برگزار ميگردد خريداران مي توانند تاپنج روز قبل از انجام مزايده باهماهنگي اين اجرا از ملک بازديد به عمل آورند مال مورد مزايده به بالاترين قيمت ارائه شده واگذار خواهد شد شايان ذکر است که متقاضيان شرکت در مزايده مي بايست ده درصد از مبلغ پايه مزايده را درحساب سپرده دادگستري توديع وقبض آن را بهمراه داشته باشند .کليه هزينه هاي اجرايي وثبتي به عهده برنده مزايده مي باشد.

 

دادورز شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان صحنه- حسین کرمیان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت9الی10