فروش ملک مسکونی شش دانگ صحنه

28891200000

توضیحات

9409988445200560

140050460000112510
شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان صحنه

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي
آگهی مزایده غیر منقول                                                                             

در خصوص پرونده اجرائی کلاسه فوق شعبه اول اجرای احکام کیفری صحنه، دایر بر فروش یک باب ساختمان مسکونی، در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده137 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

1- سند مالکیت به شماره پلاک ثبتی 6 فرعی از11 اصلی قطعه 3 بخش هشت کرمانشاه شش دانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان مسکونی متراژ عرصه368.41متر مربع و متراژ اعیان 77 متر مربع که دیوارهای آنها آجری و سقف تیرچه بلوک و نمای بیرونی سنگ  دارای امتیازات آب ، برق، گاز می باشد مجموع ارزش عرصه و اعیان 6 دانگ آن دو میلیارد و دویست و هشتاد و هشت میلیون ونهصد و دوازده هزار ریال می باشد ملک بنام آقای میثم نوروزی فرزند مومنعلی می باشد، ملک در روستای چرخاب می باشد.

مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع شده و هرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است 10 درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری به شماره 740100004056012907595698  بانک مرکزی واریز و رسید دریافت و باقیمانده را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند و در صورت عدم پرداخت مابقی آن ظرف مهلت مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی پس از کسر هزینه های دادرسی به نفع دولت ضبط خواهد شد پس از تایید جریان مزایده توسط ریاست محترم اجرای احکام دستور انتقال سند صادر خواهد شد محل تشکیل جلسه مزایده شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان صحنه بدیهی است که مال مورد مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی از سوی خریداران واگذار خواهد گردید .

مورد مزایده  توسط کارشناس دادگستری در مورخ 1400/07/01 به قیمت دو میلیارد و دویست و هشتاد و هشت میلیون ونهصد و دوازده هزار ریال ارزیابی گردیده است و مزایده برای روز دوشنبه مورخه 1400/10/12 راس ساعت 09صبح تعیین گردیده است. طالبین و خریداران می توانند پنج روز پیش از موعد مزایده به این اجرا واقع در دادگستری صحنه مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم و در روز و ساعت مقرر جهت شرکت در مزایده در این اجرا حاضر شوند.در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر، مبلغ واریزی برابر ماده129 قانون اجرای احکام  مدنی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادستان دستور صدور سند انتقال به نام خریدار صادر می شود. در ضمن هزینه نقل وانتقال بر عهده خریدار می باشد. بدیهی است پس از انجام تشریفات و مراحل قانونی سند به نام خریدار منتقل خواهد شد.


داديار واحد اجراي احكام شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان صحنه – علي شاماري

شهرستان صحنه- خيابان نيروي انتظامي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/12ساعت9