فروش ملک مسکونی شش دانگ صحنه میدان شهید مطهری

9037600000

توضیحات

9709988440300461

140050460000106209
شعبه 1 اجراي احكام مدني شهرستان صحنه

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

آگهی مزایده نوبت دوم

با عنایت به صدور دستور توقیف وفروش مال توقیفی محکوم علیه علی حیدریان فرزند علی اکبر مال موصوف عبارت است از یک واحد آپارتمان مسکونی که حسب ارزیابی کارشناس به شرح ذیل طی مزایده عمومی به فروش میرسد : موقعیت ملک واقع در شهرستان صحنه میدان شهید مطهری خیابان شهید رستمی روبه روی اداره پست وبانک مهر ایران نبش کوی ارشاد طبقه فوقانی پاساژملت . سایر اوصاف ملک : عرصه کل ملک به صورت دوبر می باشد که یک بر آن به خیابان شهید رستمی قرار دارد وکل ملک در دو طبقه وزیر زمین احداث شده وطبقه زیر زمین به صورت پاساژ وکاملا تجاری وطبقه همکف نیز مشتمل بر مغازه های تجاری بوده ، وطبقه اول موضوع مورد کارشناسی به صورت آپارتمان وکاربری مسکونی در این عرصه احداث شده است ملک مربوطه فاقد پارکینگ اختصاصی بوده دارای انشعابات آب ،برق وگاز می باشد شماره پلاک 4997فرعی از یک اصلی حوزه ثبتی شهرستان صحنه ،نوع کاربری مسکونی وضعیت مالکیت ششدانگ ،عمر ملک بالای 20سال نوع اسکلت فلزی نمای ساختمان سیمانی ،متراژملک 205/4متر مربع ارزش کل هر متر مربع بدون احتساب دیون وبدهی های احتمالی به ادارات دولتی واشخاص حقیقی وحقوقی از قرار هر متر مربع 44/000/000ریال جمعا به مبلغ 9/037/600/000ریال می باشد ، لازم به ذکر است که 1-ملک موصوف فاقد پایان کار از شهرداری می باشد 2-ملک مذکور باتوجه به داشتن سند واحد با مغازه های تجاری (طبقات همکف وزیر زمین )ملک قابلیت انتقال سند راندارد 3-ملک در تصرف محکوم علیه می باشد ودر اجاره ی کسی نیست4-  کلیه بدهی های ملک اعم از مالیات پایان کار وسایر دیون ملک تا تاریخ مزایده بعهده فروشنده می باشد. مزايده براي چهارشنبه مورخ 1400/09/24ساعت الی 9/308/30دقيقه صبح در محل اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان صحنه با حضور نماينده دادستان برگزار ميگردد خريداران مي توانند تاپنج روز قبل از انجام مزايده باهماهنگي اين اجرا از ملک بازديد به عمل آورند مال مورد مزايده به بالاترين قيمت ارائه شده واگذار خواهد شد شايان ذکر است که متقاضيان شرکت در مزايده مي بايست ده درصد از مبلغ پايه مزايده را درحساب سپرده دادگستري توديع وقبض آن را بهمراه داشته باشند .کليه هزينه هاي اجرايي وثبتي به عهده برنده مزايده مي باشد.

 

.

دادورز شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان صحنه-علي محمدي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت8:30الی9:30