فروش ملک مسکونی شش دانگ صحنه روستای حسین اباد مارابی

4900000000

توضیحات

9709988440300101

140050460000109842
شعبه 1 اجراي احكام مدني شهرستان صحنه

1400/09/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی –

بموجب اجرائیه  شماره-9710428440300214- 97/12/13  شعبه اول دادگاه عمومي( حقوقي )صحنه حکم به فروش ماترک مرحوم بابامراد باقری بدربانی طبق نظر کارشناس و تقسیم حاصل فروش بین ورثه صادر گردیده است که ،  که طبق تقاضاي خانم مریم غلامی وکیل خانم ثریا غلامی بدربانی برای انجام مزایده وانجام تشریفات آن : مشخصات ملک مورد مزایده وفق ماده 138قانون اجراي احکام مدني. الف = – یک واحد منزل مسکونی به مساحت حدود 900 متر  به آدرس صحنه روستای حسین آباد مارابی و عیانی شامل یک واحد ساختمان دو طبقه با مصالح بنایی که طبقه همکف آن اصطبل با طاق ضربی تیرآهن و طبقه اول آجری سقف تیرچوبی بدون شناژ افقی و قائم به مساحت حدود 140 متر مربع و یک واحد ساختمان مسکونی خشتی و گلی با سقف تیر و چوب به مساحت حدود 100 متر مربع و یک واحد ساختمان بلوک سیمانی حدود 72 متر مربع که به عنوان کاهدان و انباری و و دیوار کشی و بلوکی و محوطه سازی معمولی عرف روستا که ملک دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد  ارزش كل ششدانگ عرصه و اعيان ملك معرفي شده (با احتساب كليه امتيازات و انشعابات)  بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتی ، دیون و بدهی و تعهدات که ممکن است وجود داشته باشد چهار میلیارد و نود میلیون ریال معادل چهارصد و نه میلیون تومان برآورد گردیده است  ب= یک جفت نسق زارعانه حدود 100 سهم اراضی مزروعی آبی و 300 سهم اراضی مزروعی دیم به طور مشاع از ششدانگ قریه حسین آباد سفید چقا پلاک 80 اصلی بخش 8 کرمانشاه  که یک دانگ از ششدانگ اراضی مذکور جزء اراضی موقوفه بوده که شامل 1- قطعه آبی معروف به داره خشکه به متراژ 55593 متر مربع آبی که دارای چاه آب با پروانه بهره بردای به شماره 300/100/41586 مورخ 96/10/01  2- قطعه معروف به گلزرد بالا به متراژ 23566 متر مربع که به صورت دیم می باشد که بر اساس ادعای خواهان و همچنین به تایید آقای نور محمد کرمی و آقای محسن نجفی شورای روستای حسین آباد مرحوم بابامراد باقری دارای چهار  هکتار زمین دیم مازاد بر سند می باشد . که ارزش پایه زمین زراعی دیم از قرار هر متر مربع 10/000 تومان و ارزش زراعی زمین آبی از قرار هر متر مربع 30/000 تومان برآورد گردیده که ارزش زمین زراعی آبی به مبلغ 1/667/794/000 تومان براورد گردیده  و ارزش زمین دیم به مبلغ 235/660/000 تومان برآورد گردیده است که ارزش نهائی روز اراضی مرحوم بابامراد باقری بدربانی با کسر یکدانگ موقوفه ای از شش دانگ اراضی به مبلغ 1/586/209/000 تومان برآورد گردیده است . مزايده براي روز شنبه  مورخ 1400/09/17ساعت 09:00دقيقه الي 10:00دقيقه صبح در محل اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان صحنه با حضور نماينده دادستان برگزار ميگردد خريداران مي توانند تاپنج روز قبل از انجام مزايده باهماهنگي اين اجرا از ملک بازديد به عمل آورند مال مورد مزايده به بالاترين قيمت ارائه شده واگذار خواهد شد شايان ذکر است که متقاضيان شرکت در مزايده مي بايست ده درصد از مبلغ پايه مزايده را درحساب سپرده دادگستري توديع وقبض آن را بهمراه داشته باشند .کليه هزينه هاي اجرايي وثبتي به عهده برنده مزايده مي باشد.

 

دادورز شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان صحنه- حسین کرمیان

شهرستان صحنه- خيابان نيروي انتظامي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت9 الی10