فروش ملک مسکونی شش دانگ صحنه خ سی متری

38888888

توضیحات

9809988440400097

140050460000104566
شعبه 1 اجراي احكام مدني شهرستان صحنه

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

 

به موجب درخواست اجرای حکم به شماره دادنامه 9809978440400968محکوم علیهم به موجب گواهی حصر وراثت شماره 661 مورخ 1397/10/08 شادروان محمدرضا مرادی گروسی در مورخ 1369/06/25 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه ی حین فوت آن مرحوم عبارتند از سه پسر به اسامی عزت اله سامان سالار و سه دختر به اسامی پریزاد(محکوم له)سیما و نورخانم شهرتین همگی مرادی گروسی و یک همسر به نام شهربانو کاکاوندی می باشدبه استناد گواهی حصر وراثت به شماره 741 مورخ 1397/10/22 مرحومه نورخانم مرادی گروسی در تاریخ 1389/10/25 دارفانی را وداع گفته که ورثه ی حین فوت وی عبارتند از حمیدرضا زینب فریبا رضا نقد علی شهرتین همگی نجفی می باشند محکوم هستند به فروش ماترک مرحوم محمدرضا مرادی گروسی مالک یک باب منزل مسکونی به استناد نظریه کارشناس مورخ 1400/03/30 واقع در شهرستان صحنه خیابان سی متری پشت تربیت بدنی کوچه میخک پلاک 1835 با حدود اربعه 11 متر شرقا به کوچه 6 متری و غربا 11 متر به پلاک و حدود 9 متر شمالا و جنوبا به پلاک عرصه ی ملک مورد نظر برای عرصه با کاربیری مسکونی و به مساحت حدود 100 متر مربع و اعیان ملک به مساحت 80 متر مربع شامل یک ساختمان مسکونی فاقد شناژ بندی و دارای سازه ی بنایی با مصالح آجری و سقف طاق ضربی و اندود گچ و خاک و سفید و یک طبقه دارای یک اتاق خواب آشپزخانه با کابینت فلزی و یک سرویس بهداشتی در داخل حیاط دارای درب ماشین رو و محل یک پارکینگ در داخل حیاط می باشد نمای ساختمان در قسمت شرقی و داخل حیاط اندود سیمان می باشد سیستم سازه ای ساختمان به صورت اسکلت بنایی و سقف طاق ضربی می باشد قدمت ساخت ملک مورد نظر بنای بالای سی سال می باشد کاربری ملک و بهره بردار ملک مورد نظر دارای کاربری مسکونی می باشد و در حال حاضر در ید مستاجر می باشد مشخصات محوطه سازی کف محوطه ساختمان به صورت سیمانی می باشد.امتیازات ملک مورد نظر دارای یک انشعاب برق یک انشعاب آب و یک انشعاب گاز می باشد ارزش ملک با توجه به استعلام محلی قولنامه ای بودن ملک وضعیت موقعیت استمرار ملک وضعیت شش متری معبر ملک ابعاد زمین قدمت بنا و سایر موارد و با در نظر گرفتن وضعیت فعلی و صرفنظر از دیون و بدهی و تعهدات احتمالی ارزش شش دانگ عرصه و اعیان ملک به مبلغ کل 4 میلیارد ریال معادل 400 میلیون تومان  تعیین و بر آورد می گردد.که به موجب اجرایئه صادره وجه حاصل از فروش فی مابین خواهان به مبلغ 38/888/888 تومان و مابقی ان سهم آقای عزت اله مرادی گروسی می باشد. مزایده برای روز شنبه مورخ 1400/09/13 ساعت 8:30 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان صحنه با حضور نماینده دادستان برگزار می گردد خریداران می توانند تا 5 روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا از ملک بازدید بعمل آورند مال مورد مزایده به بالاترین قیمت ارائه شده واگذار خواهد شد.کلیه هزینه های اجرایی و ثبتی به عهده برنده مزایده می باشد.

 دادورز شعبه 1 اجرای احکام مدنی شهرستان صحنه – بهادر بیانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/13ساعت8:30