فروش ملک مسکونی شش دانگ شهریار شهرک مصطفی خمینی

2490000000

توضیحات

9909982641001958

140091460000497005
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 آگهي مزايده مال غيرمنقول در نوبت اول

درپرونده کلاسه  0000665 اجراييه صادره از  شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان شهريار  درخصوص  مطالبات  محکوم له: فرشته ورچندي عليه: پارسا ورچندي – قريبعلي ورچندي – صفيه جوجه لو – مليسا ورچندي موضوع لازم الاجرا:  پرداخت تعداد  14 قطعه سکه تمام بهار آزادي طلا و مبلغ  سي ميليون تومان (30/000/000 تومان) وجه نقد به نرخ روز  {1/511/495/251 ريال}به عنوان اصل خواسته  از ماترک  مرحوم  مرتضي ورچندي و  نيم عشر دولتي  که پس ازتوقيف مال طي مراحل قانوني و ارجاع به کارشناس رسمي دادگستري آقاي حسين ايزانلو  ارزش شش دانگ يک دستگاه خانه ويلايي قولنامه اي   به مبلغ 249 ميليون تومان   ارزيابي گرديده  سپس مقرر گرديد در تاريخ   1400/09/21از ساعت 9 الي 10در محل اجراي احکام مدني 3(خانواده) دادگستري شهريار از طريق مزايده به فروش برسد، طالبين ميتوانند پس از ثبت نام در سامانه ثنا  پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطلاع وهماهنگي اين اجرا از اموال بازديد نموده ودر صورت تمايل در تاريخ ياد شده در مراسم مزايده شرکت نمايند مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و هرکسي بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و10%از کل مبلغ فروش في المجلس از خريدار اخذ و باقي پس از گذشت يک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضي از خريدار اخذ وکليه اموال به وي تحويل خواهد شد.اموال توقيفي به شرح زير مي باشد.

1- شش دانگ يک دستگاه خانه ويلايي قولنامه اي به مساحت 54 متر مربع به ادرس :شهريار شهرک مصطفي خميني خيابان يادگار امام کوچه ميلاد 18 پلاک 58  به پلاک  ملک  مورد نظر   به صورت  ي  ساختمان مسکوني  يک  طبقه با اسکلت نيمه فلزي و پوشش سقف طاق ضربي و نماي سيمان سفيد  و عياني آن شامل طبقه همکف به صورت  مسکوني تک واحدي به مساحت 46 متر مربع واحد داراي پذيرايي يک اتاق خواب با کف سيمان و ديوار هاي اندود گچي .انشعاب: برق و گاز  و آب  است گرمايش گاز شهري سرمايش کولر آبي

ملک در اختيار مستاجر با رهن30 ميلون تومان و  ملک  فاقد بدهي بانکي است  که شش دانگ به قيمت  249 ميليون تومان   برآورد ميگردد. چنانچه روز مزايده مصادف با روز تعطيل گرديدمزايده در فرداي همان روز وساعت انجام خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت9الی10