فروش ملک مسکونی شش دانگ شهریار اندیشه فازیک

4400375000

توضیحات

9909982164800294

140091460000496363
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار /قديم

1400/09/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول

به موجب نیابت واصله ازشعبه دوم اجرای احکام مدنی شهید مفتح تهران له معظم قلیچی فرزند علی اصغر و سوسن ربارم فرزند سیامک  ومحکوم علیه پری ذوالفقاری فرزند علی موضوع دستور فروش  پلاک ثبتی 21132  فرعی از  47  اصلی به عنوان مال وتقاضای فروش آن جهت استیفای محکوم به وارجاع امر به کارشناس جهت ارزیابی از پلاک مورد نظر واظهارنظر کارشناس منتخب شش دانگ آپارتمان پلاک ثبتی مذکوربمساحت 50/29  متر مربع  به میزان 4/400/375/000 ریال مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از ابلاغ نظر کارشناس ومصون ماندن از اعتراض مقرر گردید روز پنج شنبه  مورخ 1400/9/18 ساعت 11صبح  از طریق شعبع اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار به فروش رسد ،لذا طالبین میتوانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از مال بازدید ودرصورت تمایل با داشتن ده درصد از پایه کارشناسی در مزایده شرکت ومال از قیمت پایه کارشناسی مزایده ، به فروش خواهد رسیدکه پس از مشخص شدن برنده مزایده وی میبایست مبلغ ده درصد از قیمت فروش را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری شهریار واریز نماید وخریدار(برنده مزایده ) مالک ششدانگ پلاک مذکور خواهد شد که پس از عدم اعتراض ظرف مهلت قانونی و واریز کل مبلغ مورد مزایده  وتایید دادگاه محترم مقدمات نقل وانتقال بنام برنده مزایده معمول خواهد شد.

ملك مورد تعرفه عبارتست از يكدستگاه آپارتمان واقع درطبقه سوم ساختماني به نشاني شهريار، انديشه، فاز يك، بلوار دنيا مالي، بعد از ميدان آزادگان، بين ارغوان دوازدهم و سيزدهم و بر بلوار مذكور، پلاك 160 شهرداري

مشخصات ملک :یک واحد  آپارتمان واقع در طبقه سوم ساختمان ياس (پلاك 160 شهرداري) به مساحت 50.29 متر مربع يكخوابه مشاهده گرديد كه غير نوساز و با قدمتي بيش از ده سال و نماي كلي ساختمان بصورت شيشه اي و سرمايش كولر و گرمايش گاز و داراي آسانسور و فاقد پاركينگ و داخل آپارتمان مذكور كف سراميك داراي آشپزخانه با كابينت محدود فلزي بوده و نياز به تعميرات جزئي و بازسازي دارد.

 

دادورز اجراي احكام شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار  – نادر توكلي

استان تهران – شهرستان شهريار – بلوار امام خميني – شهرك اداري – دادگستري شهرستان شهريار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/18ساعت11