فروش ملک مسکونی شش دانگ شهریار اندیشه فازیک

33000000000

توضیحات

140068920001621842

140091460000475955
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار /قديم

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول

به موجب نیابت واصله ازشعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران له آقای بهروز محمودیان ومحکوم علیه رسول باقری فرزند عباس که محکوم است به پرداخت مبلغ 40/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له وپرداخت مبلغ 2/000/000/000 ریال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت که با توجه به معرفی پلاک ثبتی 2613 فرعی از 47 اصلی (سه دانگ از شش دانگ) به عنوان مال وتقاضای فروش آن جهت استیفای محکوم به وارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان جهت ارزیابی از پلاک مورد نظر واظهارنظر کارشناسان منتخب شش دانگ دو واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقات سوم وچهارم  به مساحتهای 127/84 متر مربع و 127/64 متر مربع از پلاک ثبتی47/2613  به میزان 33/000/000/000 ریال مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از ابلاغ نظر کارشناسی ومصون ماندن از اعتراض مقرر گردید روز پنج شنبه  مورخ 1400/09/18 ساعت 10صبح از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار به فروش رسد ،لذا طالبین میتوانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از مال بازدید ودرصورت تمایل با داشتن ده درصد از پایه کارشناسی در مزایده شرکت ومال از قیمت پایه کارشناسی به میزان مبلغ محکوم به، به فروش خواهد رسیدکه پس از مشخص شدن برنده مزایده وی میبایست مبلغ ده درصد از قیمت فروش را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری شهریار واریز نماید وخریداریا خریداران (برنده مزایده ) مالک شش دانگ از پلاک های  مذکور خواهد شد که پس از عدم اعتراض ظرف مهلت قانونی و واریز کل مبلغ مورد مزایده وتایید دادگاه محترم مقدمات نقل وانتقال بنام برنده مزایده  معمول خواهد شد.آدرس ملک  مورد نظر : انديشه -فاز يك -بلوار دنيا مالي -كوچه ارغوان 14 پ 98 (كوچه مجنون پ 33)

مشخصات اعياني ملك توقيفي : بر اساس بازديد فني و معاينه محلي بعمل آمده توسط هيئت كارشناسان مشاهده گرديد در پلاك ثبتي موصوف ساختمان 5 طبقه مسكوني مشتمل بر طبقه همكف شامل پاركينگ و انباري و حياط مشاعي و ساير مشاعات و 4 طبقه مسكوني به صورت تك واحدي بالاي همكف با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجراي آن مي باشد و مساحت آپارتمانها بر اساس نقشه تفكيكي نظام مهندسي به مساحت طبقه اول مسكوني 128/24متر مربع و طبقه دوم مسكوني 128/04متر مربع و طبقه سوم مسكوني 127/84 متر مربع و طبقه چهارم مسكوني 127/64 متر مربع به انضمام چهار واحد پاركينگ و 4واحد انباري در سال 1399 بهره برداري گرديده اند . برابر تقسيم نامه عادي مورخه 18/12/1398 في مابين مالكين پلاك ثبتي موصوف آقايان حسن معظمي گودرزي و رسول باقري ( محكوم عليه ) كه بيان ميدارد دو واحد آپارتمان مسكوني واقع در طبقه سوم و چهارم به انضمام دو واحد پاركينگ واقع در همكف سمت شمالي و دو باب انباري واقع در پشت بام در سهم آقاي رسول باقري ( محكوم عليه ) قرار مي گيرد . مشاهدات و ملاحظات : در زمان بازديد هيئت كارشناسان مشاهده گرديد كه ملك به صورت دو كله است و در دو طرف درب ماشين رو اتوماتيك دارد ( در ضلع جنوبي درب كوچك نفر رو دارد ) نماي ساختمان سنگ تراورتن قهوه اي روشن ، اسكلت بتن آرمه – سقف تيرچه بلوك سال ساخت 1399 – آيفون تصويري – آسانسور فعال – كف پاركينگ ، موزائيك ، ديوار هاي پاركينگ و راه پله و كف پله سنگ و با نرده استيل مي باشد . انشعاب برق اختصاصي مي باشد و آب مشترك است . لوله كشي و گاز كشي انجام شده است وليكن كنتور گاز ندارند . در ضمن هر واحد مسكوني داراي يك پذيرايي و 3 اتاق خواب و آشپزخانه اپن و سرويس بهداشتي ايراني و فرنگي دارند و سيستم گرمايشي پكيج و رادياتور مي باشد . طبقه چهارم حسب اظهارات مستاجر طبقه سوم خالي از سكنه مي باشد . طبقه سوم  اجاره داده شده است . شايان ذكر است ساختمان موصوف فاقد پايان كار از شهرداري منطقه و فاقد سند تفكيكي براي هر واحد مسكوني مي باشد و مبناي ارزيابي با در نظر گرفتن عدم پرداخت ديون شهرداري و بدون در نظر گرفتن هزينه هاي آتي از حال حاضر تا مرحله صدور سند تك برگي واحدي است. ارزش كل ششدانگ دو واحد آپارتمان فوق الذكر مجموعاً بمبلغ(33/000/000/000 ريال) معادل سه ميليارد و سیصد ميليون تومان برآورد و اعلام نظر ميگردد.

 

دادورز اجراي احكام شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار  – نادر توكلي

 

استان تهران – شهرستان شهريار – بلوار امام خميني – شهرك اداري – دادگستري شهرستان شهريار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/18ساعت10